Gwasanaethau

Mae gan Ganolfan Bwyd Cymru dîm o Dechnolegwyr Bwyd arbenigol yn cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.

Os oes gennych syniad newydd gwych am gynnyrch ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, neu os ydych chi’n gynhyrchydd profiadol sydd angen cymorth gyda mater penodol neu gymorth i ennill achrediad gyda BRC (Chonsortiwm Manwerthu Prydain) neu SALSA (Cymeradwyo Cyflenwyr Diogel a Lleol), gall ein Technolegwyr Bwyd helpu i’ch tywys a’ch cynorthwyo drwy’r broses gyfan.

Mae ein Technolegwyr Bwyd yn brofiadol iawn ym mhob sector o’r diwydiant cynhyrchu bwyd a gallant helpu i ddatrys eich problemau technegol neu ddatblygu eich cynnyrch. Gallant gynnig cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar gynhyrchu bwyd, gan gynnwys:

 • Labelu a Phecynnu
 • Effeithlonrwydd Cynhyrchion a Phrosesau
 • Cynllun Ffatrïoedd
 • Chwilio am Offer
 • HACCP
 • Dilysu Systemau

Mae profiad masnachol ein Technolegwyr Bwyd yn eu galluogi i gynnig cymorth sylweddol wrth i chi berffeithio eich systemau rheoli diogelwch bwyd. Maen nhw’n cynnig cymorth gyda’r canlynol:-

 • Achredu Trydydd Parti (SALSA a BRC)
 • Arferion Cynhyrchu Da
 • Rhaglenni sy’n Rhagofynion

Mae ein Technolegwyr Bwyd yn arbenigwyr ar ddatblygu cynnyrch cwbl newydd a chynnyrch sydd eisoes yn bodoli a gallant eich helpu gydol y broses gyfan:-

 • Datblygu Cynnyrch
 • Ailffurfio Cynnyrch
 • Masnacheiddio
 • Dadansoddiadau Oes Silff
 • Gwerthuso Gwybyddol
 • Maeth a Labelu
 • Cyfarwyddiadau Coginio
 • Pecynnu

Ydych chi'n ystyried fod yn gynhyrchydd bwyd neu ddiod? Neu a oes angen help arnoch gyda Datblygu Cynnyrch Newydd?

Rydym yn neilltuo un diwrnod y mis at ein Cymorthfeydd i Fusnesau Newydd. Mae'r sesiwn yn dechrau gyda chyflwyniad byr yn egluro ein gwasanaethau, yr help sydd ar gael a sut y gallwch elwa o Brosiect HELIX. Dilynir hyn gan daith o amgylch y cyfleuster gweithgynhyrchu a phrosesu. Wedi hynny, gallwn gynnig cyfarfod 1-2-1 gyda Thechnolegydd Bwyd, yn ogystal â chyfarfod preifat gydag Ymgynghorydd Busnes o Fusnes Cymru a Rheolwr Datblygu Busnes o Gywain.

Dyma ddyddiadau'r sesiynau nesaf:

 • 04/03/20
 • 20/05/20
 • 11/06/20

Mae'r Cymorthfeydd i Fusnesau Newydd am ddim i fynychu ac mae'n dechrau am 10am, gan ganiatáu hyd at 2 awr ar gyfer y cyflwyniad a'r daith, ac yna apwyntiad 30-45 munud 1-2-1 gyda Thechnolegydd Bwyd.

Darperir lluniaeth ysgafn a chinio bwffe.

Os hoffech chi fynychu ein Cymorthfeydd nesaf, cofrestrwch eich diddordeb trwy e-bost: gen@foodcentrewales.org.uk neu dros y ffôn: 01559 362230

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae’r cyfeirlyfr, sy’n cynnwys cofnodion o dros 430 o gwmnïau, wedi’i greu i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthu cynhyrchion Cymreig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cynhwysir cwmnïau bach a mawr yn y cyfeirlyfr a gynhyrchwyd ar ran Bwyd a Diod Cymru ac fe’i defnyddir ar ymweliadau datblygu masnach ac arddangosfeydd ledled y byd. Gall defnyddwyr chwilio am gynhyrchydd yn seiliedig ar leoliad, categori cynnyrch, sianel gyflenwi ac ardystiad.

Wrth siarad am lansio’r cyfeirlyfr cynhyrchwyr bwyd a diod, dywedodd yr Athro David Lloyd, Cyfarwyddwr Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ac Is-Gadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru:

“Rydym am i gwmnïau bwyd a diod Cymru gael eu dathlu ar lwyfan byd eang. Bydd y cyfeirlyfr hwn yn help i godi proffil bwyd a diod arloesol o Gymru yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol.”

Mae Arloesi Bwyd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd dair canolfan ragoriaeth fwyd sy’n ymroddedig i annog datblygiad sector bwyd Cymru a darparu cefnogaeth dechnegol a gweithredol ar bob agwedd ar weithgynhyrchu bwyd. Ar hyn o bryd mae Arloesi Bwyd Cymru yn ymgymryd â Phrosiect HELIX, rhaglen £21 miliwn a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig yr UE i gryfhau sector bwyd a diod Cymru.

I ganfod rhagor am y cyfeirlyfr cynhyrchwyr bwyd a diod, ewch i’r wefan: http://foodinnovation.wales/directory