Hyfforddiant

Pobl yw elfen bwysicaf unrhyw fusnes, a gall pobl sydd wedi'u hyfforddi’n briodol, sy'n ymroddedig ac yn hyderus yn eu gallu eu hunain wneud gwahaniaeth mawr i’ch llwyddiant.

Gallwn eich helpu trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar eich staff i weithio i’r safonau uchaf.

Dan y gyfraith, mae’n rhaid i bawb sy’n trin bwyd gael eu hyfforddi yn ôl eu gweithgareddau trin bwyd. Ar ben hynny, bydd gan unigolion sydd wedi cyflawni’r cwrs hylendid bwyd yn llwyddiannus yr hyder a’r arbenigedd i gyflwyno bwyd o ansawdd yn ddiogel i gwsmeriaid.

Mae cymwysterau diogelwch bwyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes arlwyo, lletygarwch neu weithgynhyrchu, lle mae hylendid bwyd yn hollbwysig gan fod bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei weini neu ei gynhyrchu. Er enghraifft, tafarnau, gwestai, bwytai, siopau, ffatrïoedd, llefydd bwyd cyflym, ysbytai, cartrefi nyrsio a gofal, ysgolion, carchardai a’r lluoedd arfog.

Highfield yw’r corff dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn darparu cyrsiau diogelwch bwyd, HACCP a chyrsiau hyfforddi ymarferol i grwpiau, naill ai yn ein canolfan ni neu’ch lleoliad chi.  Mae ein Technolegwyr Bwyd profiadol yn arbenigo mewn cynnal dadansoddiad o fylchau mewn sgiliau a datblygu cynlluniau hyfforddiant er mwyn darparu hyfforddiant penodol i anghenion eich staff a’ch busnes. Gallwn ddarparu cyrsiau wedi’u teilwra i fodloni’r cyfarwyddebau HACCP i’r sectorau cig, llaeth ac arlwyo. Gallwch astudio sgiliau cig a llaeth sylfaenol, a’u defnyddio’n ymarferol yn ein hardaloedd prosesu cig a llaeth ni neu yn eich canolfan brosesu chi.

 

Cwrs undydd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu, lle mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rhai sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant).

Cynhelir y cwrs bob MIS. 

Dyddiad Cwrs nesaf:  17/04/19,  30/04/19

Ystod: rhaglen un diwrnod

Rhagofyniad: Dim 

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: £60

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Cynhyrchu
 • Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Adwerthu

 

Pynciau allweddol a gwmpesir:-

 • Deddfwriaeth
 • Peryglon diogelwch bwyd
 • Rheoli tymheredd
 • Rheweiddio, oeri a daliad oer
 • Coginio, dal poeth ac ailgynhesu
 • Trin bwyd
 • Egwyddorion storio bwyd diogel
 • Glanhau eiddo ac offer bwyd

 

Y ffordd ymlaen a argymhellir:-

 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Cynhyrchu
 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Adwerthu

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Cwrs tridiau ar gyfer goruchwylwyr trin bwyd yn y diwydiannau bwyd ac arlwyo / gweithgynhyrchu. Cwrs delfrydol i Reolwyr a goruchwylwyr mewn busnesau arlwyo neu weithgynhyrchu canolig a mawr.  

Nod y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle a rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu’n bersonol a chymryd rhan mewn addysg. Mae’n addas i ddysgwyr sydd naill ai wrthi, neu’n dymuno camu ymlaen i lefel uwch neu lefel oruchwylio o fewn busnes arlwyo bwyd.

Dyddiad Cwrs nesaf: Dyddiad i'w drefnu

Ystod: rhaglen 3 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo, Cynhyrchu neu Adwerthu

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar Cynhyrchu
 • Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar Adwerthu

 

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Cymhwysedd deddfwriaethol
 • Rheolaeth oruchwylio
 • Rheoli tymheredd (oeri, coginio)
 • Glanhau
 • Rheoli halogiad
 • Cymhwyso a monitro arferion hylendid da
 • Rhoi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Cyfrannu at hyfforddiant diogelwch eraill

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Manwerthu (Cwrs Adnewyddu       1-Dydd)

 

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

Anelir y cwrs hwn at y sawl sy’n gweithio yn y diwydiant arlwyo / gweithgynhyrchu / manwerthu ac sydd eisoes wedi ennill y cymhwyster hwn.

Pa mor hir fydd hi’n ei chymryd i ennill y cymhwyster?

I gwblhau’r cymhwyster hwn, dylai’r dysgwyr ddisgwyl gwneud cwrs undydd a fydd yn cynnwys arholiad sy’n 90 munud o hyd.

Y pynciau fydd dan sylw

Bydd y pynciau’n cynnwys sicrhau y cydymffurfir â’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf ynghylch diogelwch bwyd, gweithredu a monitro arferion da o ran hylendid, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a gweithredu a monitro arferion da o ran halogiad, microbioleg a rheoli tymheredd.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu?

Caiff y cymhwyster hwn ei asesu drwy arholiad gyda chwestiynau aml-ddewis.

 

Pris:Cysylltwch am bris

Dyddiad: Dyddiad i'w drefnu

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

HACCP - cyrsiau wedi'u llunio yn arbennig ar gyfer defnydd y cleient a gallant amrywio o hyfforddiant sylfaenol ar Ymwybyddiaeth HACCP i'r 12 pwynt llawn. HACCP - cynhyrchu cynllun. O ganlyniad, mae'r costau ar gyfer y cyrsiau yn amrywio a chânt eu seilio ar y drafodaeth rhwng Canolfan Bwyd Cymru â'r cleient.

Pris: Cysylltwch am bris

Efallai y bydd modd derbyn cymhorthdal trwy Gynllun Helix ar gyfer busnesau sy’n gymwys.

Cwrs undydd i rai sy’n gweithio ym maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu, lle mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rhai sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant). Nod y cymhwyster yw rhoi cyflwyniad i HACCP, a hefyd cynorthwyo’r rhai sydd, neu a fydd, yn rhan o dîm HACCP (dadansoddi peryglon a phwynt rheoli critigol) ym maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu.

 

Dyddiad Cwrs nesaf: Dyddiad i'w drefnu

Ystod: rhaglen un diwrnod

Rhagofyniad: Dim 

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Arwyo
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Cynhyrchu 
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Adwerthu

 

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Diben u system HACCP
 • Nodweddion a therminoleg HACCP
 • Sut mae system HACCP yn cael ei rhoi ar waith yn y gweithle.

 

Y ffordd ymlaen a argymhellir:

 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Arwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Cynhyrchu 
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Adwerthu

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am helpu i ddatblygu a chynnal systemau HACCP mewn amgylchedd gweithgynhyrchu bwyd. Nod y cymhwyster yw rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i ddysgwyr fel y gallant fod yn rhan hanfodol o’r tîm HACCP ym maes gweithgynhyrchu a diwydiannau eraill, er enghraifft, y rhai sy’n ymwneud â gwaith dosbarthu a storio. Mae’n addas i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu bwyd sydd â gwybodaeth am beryglon a rheoli bwyd.

 

Dyddiad Cwrs nesaf: Dyddiad i'w drefnu

Ystod: 3 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Cynhyrchu

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

 

 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Cynhyrchu

 

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP
 • Prosesau rhagarweiniol ar gyfer gweithdrefnau HACCP
 • Sut i ddatblygu gweithdrefnau diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP
 • Sut i roi gweithdrefnau diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP ar waith
 • Sut i wirio gweithdrefnau seiliedig ar HACCP

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymarferol pwrpasol wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion eich busnes. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 • Egwyddorion Gwneud Caws
 • Gwneud Hufen Iâ
 • Sgiliau Torri Cig Oen
 • Sgiliau Torri Cig Eidion
 • Sgiliau Torri Cig Mochyn  
 • Sgiliau Halltu Cig Mochyn
 • Gwneud Selsig

Pris: Cysylltwch am bris

Efallai y bydd modd derbyn cymhorthdal trwy Gynllun Helix ar gyfer busnesau sy’n gymwys.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Iechyd a Diogelwch a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion eich busnes. Cysylltwch â ni am y dyddiadau maen nhw'n eu rhedeg.

 • Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng (1 diwrnod) - £75 (Roedd cinio bwffe a lluniaeth yn cynnwys. Mae'r cwrs hwn wedi'i eithrio o TAW)
 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (3 dirwnod) - £200 
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (1 diwrnod) - £70 
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle  (3 diwrnod) - £280
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH (hanner diwrnod) - £65
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario (hanner diwrnod) - £65