Amdanom

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn ganolfan technoleg bwyd bwrpasol sy’n cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith. 

Os oes gennych syniad newydd gwych am gynnyrch ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, neu os ydych chi’n gynhyrchydd profiadol sydd angen cymorth gyda mater penodol neu gymorth i ennill achrediad, gall ein Technolegwyr Bwyd arbenigol eich tywys a’ch cynorthwyo drwy’r broses gyfan. 

Mae gan y ganolfan adeilad Ymchwil a Datblygu pwrpasol gyda chyfleusterau heb eu hail i gynhyrchwyr bwyd ddatblygu cynnyrch newydd a chynnyrch sydd eisoes yn bodoli. Diben y cyfleuster technegol yw galluogi cynhyrchwyr bwyd i gynhyrchu cynhyrchion ar raddfa ddiwydiannol fach. Mae Technolegwyr Bwyd Arbenigol wrth law i gynorthwyo pobl i ddefnyddio ein holl gyfarpar ac ardaloedd prosesu, yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad gydol y broses. Byddant yn eich cynorthwyo i gynhyrchu’ch ryseitiau ar raddfa fwy, eich hyfforddi i ddefnyddio’r offer, gosod amodau prosesu - i gyd yn hanfodol os ydych am gynhyrchu bwyd.

Rheolwr y Ganolfan  - Eirlys Lloyd

Rheolwr y Ganolfan - Eirlys Lloyd

Rheolwr Datblygu Busnes - Arwyn Davies

Rheolwr Datblygu Busnes - Arwyn Davies

Swyddog Datblygu Busnes  - Natalie Fulstow

Swyddog Datblygu Busnes - Natalie Fulstow

Uwch-Technolegydd Bwyd  - Angela Sawyer

Uwch-Technolegydd Bwyd - Angela Sawyer

Technolegydd Bwyd - Mark Jones

Technolegydd Bwyd - Mark Jones

Technolegydd Bwyd - Rhian Jones

Technolegydd Bwyd - Rhian Jones

Technolegydd Bwyd - Gerallt Morris

Technolegydd Bwyd - Gerallt Morris

Technegydd Bwyd - Ceris Moyle

Technegydd Bwyd - Ceris Moyle

Cynorthwydd Cyffredinol - Amanda Draper

Cynorthwydd Cyffredinol - Amanda Draper

Cydlynydd y Ganolfan - Janet Jones  (Mon-Wed)

Cydlynydd y Ganolfan - Janet Jones (Mon-Wed)

Cydlynydd y Ganolfan - Annwen Gale (Wed-Fri)

Cydlynydd y Ganolfan - Annwen Gale (Wed-Fri)

 

Os ydych yn rheoli cwmni bwyd yng Nghymru, yn gweithio i gynhyrchydd bwyd rhyngwladol, neu’n cymryd eich camau petrusgar cyntaf tuag at sefydlu microfusnes bwyd, Arloesi Bwyd Cymru yw’r lle gorau i gael cymorth, cyngor a syniadau creadigol i’ch helpu i gychwyn, ehangu a chanfod atebion i faterion gweithredol a thechnegol.

Erbyn hyn mae’r diwydiant bwyd yn faes llawer mwy cymhleth i weithredu ynddo: gyda chystadleuaeth fyd-eang, mwy o bwyslais ar brisiau, prosesau caffael cymhleth, a mwy a mwy o graffu moesegol ac amgylcheddol, mae datblygu busnes bwyd yn her go iawn. Nid yw’n syndod felly, bod llawer o gwmnïau’n methu oherwydd diffyg arbenigedd neu adnoddau mewn meysydd penodol.

Dyma lle y mae Arloesi Bwyd Cymru yn bwysig: mae ein tîm o arbenigwyr profiadol, sy’n gweithio mewn Canolfannau Bwyd ledled Cymru, wrth law i gynorthwyo’r diwydiant bwyd drwy ddarparu cyngor ac anogaeth, cymorth technegol, syniadau arloesol, a chanllawiau ar gymhlethdodau rheoleiddio a deddfwriaethol. 

Mae gan Arloesi Bwyd Cymru dîm o arbenigwyr y diwydiant bwyd a gydnabyddir yn rhyngwladol ac maen nhw ar gael i helpu cleientiaid i ddeall casgliad cymhleth o ddisgyblaethau bwyd, sy’n cynnwys maeth a deieteg, iechyd yr amgylchedd, datblygu cynnyrch newydd, cynllunio ffatrïoedd a gweithleoedd, sicrwydd ansawdd, hylendid, diogelwch bwyd, marchnata ac effeithlonrwydd.

 

Gyda gwerth degawdau o brofiad, nod Arloesi Bwyd Cymru yw helpu’r busnesau bwyd i dyfu, arloesi, cystadlu a chyrraedd marchnadoedd newydd. Ymunwch â’r busnesau bwyd di-ri sydd eisoes wedi cael budd o gael cymorth a chyngor gan ein tîm, a chysylltwch â ni i ddysgu sut i gael mwy o lwyddiant yn y diwydiant bwyd.

 

Mae prosiect HELIX yn un o Fentrau Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o helpu i ddatblygu’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Mewn cyfnod lle mae Brexit yn creu ansicrwydd yn yr economi, gall y Diwydiant Bwyd yng Nghymru fanteisio ar y cyllid mawr ei angen sydd ar gael er mwyn helpu eu busnesau i dyfu yn y farchnad. Gall cynhyrchwyr bwyd a diod newydd a chynhyrchwyr sydd eisoes ar waith gael gafael ar gymorth pwrpasol gan Dechnolegwyr Bwyd sydd wedi’i deilwra’n benodol i’r busnes.   

 

Bydd Prosiect HELIX yn cynorthwyo cynhyrchwyr bwyd dros y pum mlynedd nesaf yn y meysydd canlynol:

Arloesedd –rhoi cynnyrch arloesol newydd a chwmnïau bwyd newydd ar lwybr carlam  

Effeithlonrwydd – helpu busnesau i leihau gwastraff wrth brosesu bwyd gan sicrhau arbedion ariannol a llai o wastraff

Strategaeth – ceisio sicrhau diwydiant o safon fyd-eang gyda sgiliau uwch mewn meysydd allweddol, fel technoleg bwyd

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn bartner allweddol yn fenter newydd gwerth £21 miliwn gan Lywodraeth Cymru, sy’n hwb sylweddol i ddiwydiant bwyd ac economi Cymru. Ariannwyd y fenter drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig a disgwylir iddi greu 370 o swyddi newydd yn y gwahanol ganolfannau, gan ddiogelu 2,000 yn rhagor o swyddi yr un pryd yn ogystal â chyfrannu £100 miliwn a mwy at economi Cymru. 

 

Datblygwyd prosiect HELIX gan Arloesi Bwyd Cymru, sy’n bartneriaeth rhwng y tair canolfan fwyd yng Nghymru:-

  • Canolfan Bwyd Cymru, Ceredigion
  • Canolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai
  • Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Diwydiant Bwyd Cymru

Mae gan Ganolfan Bwyd Cymru rôl strategol wrth roi cymorth technegol i Ddiwydiant Bwyd Cymru ac fe’i sefydlwyd ym 1996 gan Gyngor Sir Ceredigion fel rhan o’i strategaeth Datblygu Economaidd. Yn 2001, diolch i gyllid gan Gynllun Her Cyfalaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru, agorwyd Adeilad Ymchwil a Datblygu gwerth £1.7 miliwn. Mae gan yr adeilad hwn ardaloedd prosesu, yr holl gyfarpar angenrheidiol yn ogystal â chyfleusterau cynhyrchu ac maen nhw ar gael i’w llogi at ddibenion masnachol. Defnyddir y ganolfan i lansio syniadau newydd ac arloesol hefyd yn y Diwydiant Bwyd-Amaeth yng Nghymru, gan gydweithio’n agos â Chyfarwyddiaeth Bwyd Llywodraeth Cymru.