Arallgyfeirio Gwerthiant Llaeth

Gyda defnyddwyr yn chwilio am gynnyrch mwy ecogyfeillgar, moesegol a lleol, peiriannau gwerthu llaeth yw’r duedd ddiweddaraf i ddod i’r amlwg ar draws ffermydd Cymru.

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi cefnogi mwy nag 20 o ffermydd (rhestr isod) gyda’u mentrau busnes newydd  sy’n gwerthu llaeth ac mae’r galw am gymorth wedi bod mor uchel fel eu bod hyd yn oed wedi cyflwyno gweminarau ar gyfer busnesau gwerthu llaeth sy’n ymdrin â phynciau fel diogelwch bwyd, offer cyrchu a chynlluniau HACCP.

 

Cymorth gan Arloesi Bwyd Cymru

Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi cynorthwyo gyda chynllun y safle ar ffermydd i sicrhau bod cyfleusterau ar gyfer peiriannau pasteureiddio a gwerthu wedi’u lleoli’n briodol. Darparwyd cyngor ar gyfer cyrchu offer addas – mae sefydlu’n gywir o’r diwrnod cyntaf yn helpu i arbed arian ac amser drwy sicrhau bod prosesau mor effeithlon ag y gallant fod. Mae staff y ganolfan hefyd wedi rhoi cyngor ar brofion microbiolegol ac wedi helpu i nodi achosion a datrysiadau ar gyfer unrhyw broblemau.

I lawer o ffermydd, dyma eu cam cyntaf i weithgynhyrchu bwyd ac yn aml nid ydynt wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o reoliadau diogelwch bwyd. Mae’r hyfforddiant a’r canllawiau a ddarperir gan Ganolfan Bwyd Cymru yn sicrhau bod yr holl beiriannau gwerthu llaeth newydd yn cael eu gweithredu i’r safonau sydd eu hangen i gael cymeradwyaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

 

          

Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi cefnogi mwy nag 24 o ffermydd (rhestr isod) gyda’u mentrau busnes newydd  sy’n gwerthu llaeth ac mae’r galw am gymorth wedi bod mor uchel fel eu bod hyd yn oed wedi cyflwyno gweminarau ar gyfer busnesau gwerthu llaeth sy’n ymdrin â phynciau fel diogelwch bwyd, offer cyrchu a chynlluniau HACCP.

Cymorth gan Arloesi Bwyd Cymru

Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi cynorthwyo gyda chynllun y safle ar ffermydd i sicrhau bod cyfleusterau ar gyfer peiriannau pasteureiddio a gwerthu wedi’u lleoli’n briodol. Darparwyd cyngor ar gyfer cyrchu offer addas – mae sefydlu’n gywir o’r diwrnod cyntaf yn helpu i arbed arian ac amser drwy sicrhau bod prosesau mor effeithlon ag y gallant fod. Mae staff y ganolfan hefyd wedi rhoi cyngor ar brofion microbiolegol ac wedi helpu i nodi achosion a datrysiadau ar gyfer unrhyw broblemau.

I lawer o ffermydd, dyma eu cam cyntaf i weithgynhyrchu bwyd ac yn aml nid ydynt wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o reoliadau diogelwch bwyd. Mae’r hyfforddiant a’r canllawiau a ddarperir gan Ganolfan Bwyd Cymru yn sicrhau bod yr holl beiriannau gwerthu llaeth newydd yn cael eu gweithredu i’r safonau sydd eu hangen i gael cymeradwyaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Manteision y cymorth

Mae’r gefnogaeth gan Ganolfan Bwyd Cymru wedi arwain at sefydlu 24 o fusnesau gwerthu llaeth newydd ar ffermydd ledled ardal canolbarth gorllewin Cymru.

Meddai Morfa Milk, Abergwaun: “Roedd y tîm yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn amhrisiadwy pan oeddem yn dechrau Morfa Milk. Buont yn gweithio gyda ni ar ein HACCP nes i ni ei gael yn berffaith ac fe wnaethant ein harwain drwy brofion microbiolegol. Yn y bôn, ni allem fod wedi dechrau ein busnes heb eu cymorth a’u cefnogaeth. Maen nhw mor wybodus yn eu maes ac maen nhw bob amser ar gael i helpu.”

Meddai Llaeth Jenkins, Aberystwyth: “Heb gefnogaeth Canolfan Bwyd Cymru, byddai’r broses o sefydlu’r fenter wedi bod yn llawer anoddach, yn wir, efallai y byddem wedi bod yn rhy bryderus i ddechrau hyd yn oed. Gwyddom am lawer o fentrau eraill tebyg i’n un ni mewn rhannau eraill o’r DU sydd yn awchu am y cymorth y mae busnesau fel ein rhai ni yn ei dderbyn. Mae’r gefnogaeth wedi golygu ein bod wedi gallu cynhyrchu incwm ffynhonnell ychwanegol ar gyfer ein fferm deuluol ac wedi creu dwy swydd newydd.”

Mae llwyddiant gwerthu llaeth hefyd wedi arwain at lawer o’r ffermydd yn ychwanegu gwerth pellach at eu cynnyrch i gynyddu eu hystod cynnyrch. Mae Morfa Milk bellach yn potelu eu llaeth ac wedi lansio dewis o ysgytlaeth o sawl blas, y maent yn ei werthu mewn archfarchnadoedd ledled Cymru.

Mark Jones, Technolegydd Bwyd: “Mae Llaeth Jenkins a Morfa Milk wedi bod yn rhagweithiol iawn wrth sefydlu eu menter newydd  gyda peiriannau gwerthu llaeth.  Roedd trosglwyddo fy ngwybodaeth iddynt yn hawdd iawn gan eu bod bob amser yn awyddus i ddysgu a chymryd y cyngor a ddarperir.  Rwy'n falch bod y ddwy fenter wedi sefydlu'n gyflym iawn ac mae Morfa Milk wedi gwneud yn dda iawn i ehangu i'w amrywiaeth o ysgytlaeth o sawl blas mewn cyfnod mor fyr.  Yn gyffredinol, bu galw mawr am ein gwasanaethau i gefnogi ffermydd sy'n mentro i werthu llaeth, ond mae hefyd wedi bod yn gwerth chweil iawn ”.

 

Mae'r busnesau canlynol wedi derbyn y gefnogaeth hon gan Ganolfan Fwyd Cymru trwy Prosiect HELIX wrth sefydlu eu busnesau gwerthu llaeth….

Aberbrwynen farm, Little hasguard, Llaeth Gorwel, Llaeth Llanfair, Llaeth Gwarffynnon, Forest Farm, Llaeth Hafodwen, Morfa Milk, Daisy Bank, Sunny Hill, Simply Mil, Llaeth Jenkins, Towy Milk, Y stand Laeth, Ty Llaeth, Mount Farm Milk, Ty Hen, Dai's Dairy, Preseli Milk, Milk Churn, Gibbon Partners, Dan Y Capel, Llaeth Y Bont and Glyncaerau Farm