Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Hyfforddiant

Mewn unrhyw fusnes, y bobl sydd ynghlwm 'r busnes sydd bwysicaf, a gall pobl sydd wedi'u hyfforddi yn gywir, sy'n ymroddedig ac yn hyderus yn eu gallu eu hunain gyfrannu'n fawr tuag at eich llwyddiant. Dyma'r rheswm paham y mae Canolfan Bwyd Cymru, yn darparu'r cyrsiau hyfforddiant gorau posibl. Gwnewch yn siwr eich bod yn cael y gorau allan o'ch Staff a rhowch iddynt yr wybodaeth i wneud eu gwaith i'r safon uchaf posibl. Canolfan Bwyd Cymru sy'n darparu'r cyrsiau hyfforddiant ar fwyd. Ac eithrio’r cyrsiau sgiliau ymarferol, gellir darparu pob cwrs yng Nghanolfan Bwyd Cymru neu mewn safle arall pe byddai’n well gennych.

Mae rhestr gyfan o'r cyrsiau isod. Mae Canolfan Bwyd Cymru yn darparu cyrsiau mewnol sydd wedi'u teilwra'n arbennig i fodloni cyfarwyddyd HACCP yn y sectorau cig, llaeth ac arlwyo. Gellir astudio sgiliau sylfaenol yn ymwneud chig a'u cymhwyso mewn modd ymarferol. Mae'r adain newydd ar gyfer hyfforddi'r rhai yn y sector llaeth yn darparu sgiliau hyfforddi sylfaenol yn ymwneud llaeth.

Os byddwch chin bwcio un lle ar gwrs bydd pob lle arall y byddwch chin bwcion derbyn gostyngiad o 10% ar y dyddiad cwrs hwnnw. Er mwyn derbyn eich gostyngiad am sawl lle, cysylltwch 01559 36 2230. (Noder: NID yw hyn yn berthnasol i gyrsiau Lefel 2 Diogelwch Bwyd, Lefel 2 Diweddaru Diogelwch Bwyd na Lefel 2 Egwyddorion HACCP neu unrhyw gwrs sydd wedi cael gostyngiad yn barod).

Cysylltwch ni:  Rhif ffn: 01559 362230  -  Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk

Teitl y cwrs Manylion Y gost

Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo / Cynhyrchu

Cwrs 1 diwrnod ar gyfer pobl sy'n trin bwyd yn ymwneud phob agwedd o ddiogelwch bwyd.

Cynhelir y cwrs yn FISOL. Ffonwch am Fanylion
Cwrs nesaf: 3 Hydref (dydd Mawrth), 8 Tachwedd (dydd Mercher)

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £58.00

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo / Gweithgynhyrchu - ADNEWYDDU Cwrs hanner diwrnod wedii anelu at bawb sydd eisoes wedi cwblhau Cwrs Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo / Gweithgynhyrchu, er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol or deddfwriaeth gyfredol yn ymwneud bwyd. Awgrymir bod ymgeiswyr yn mynychur cwrs hwn bob tair blynedd.
Cwrs nesaf: BOB DEUFIS 5 Hydref (Dydd Iau), 7 Tachwedd (Dydd Mawrth)
awaiting pdf of course details Anfon Ymholiad £38.00

Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo / Cynhyrchu

Cwrs 3 diwrnod wedi'i anelu at oruchwylwyr bwyd o fewn y diwydiant bwyd ac arlwyo / cynhyrchu.

Cwrs nesaf: 31 Hydref 2 Tachwedd (dydd Mawrth dydd Iau)

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £280.00

Cwrs Lefel 3 Diogelwch Bwyd ADNEWYDDU Arlwyo / Gweithgyngyrchu Cwrs 1 diwrnod wedi ei anelu at bob ymgeisydd sydd eisoes wedi gwneud Lefel 3 CIEH mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar gwrs Arlwyo / Gweithgynghhyrchu er mwyn galluogi goruchwylwyr / rheolwyr busnesau bwyd i ddarparu gwybodaeth ddiweddaraf ynglyn deddfwriaeth bwyd gyfredol. Dylai ymgeiswyr wneud y cwrs hwn dair blynedd wedi cwblhaur cymhwyster 3 diwrnod cychwynnol.
Cwrs nesaf: Ffoniwch am fanylion.
awaiting pdf of course details Anfon Ymholiad £120.00

Lefel 2 mewn Bwyd Iachach a Diet Arbennig (Lefel 2 mewn Maeth oedd yr enw a roddwyd ir cwrs hwn yn y gorffennol).

Cwrs diwrnod ar gyfer pobl syn gweithio mewn sefydliadau arlwyo e.e. gofal iechyd, addysg, ac ati ar rheini syn rhan or gwaith o ddewis bwydlenni, ryseitiau a chynhwysion. Maen eu helpu nhw i ddeall ymholiadaur cwsmer a chanfod anghenion y cwsmer.

Ffonwch am fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £75.00

Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gwelthle

Lefel 2 - Tystysgrif Iechyd a Diogelwch - 70 Cwrs 1 diwrnod yn ymwneud materion Iechyd a Diogelwch o fewn y gweithle.
Ffonwch am Fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £70.00

Lefel 3 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

Cwrs 4 diwrnod wedi'i anelu at oruchwylwyr er mwyn ymdrin pholisau a dulliau gweithredu iechyd a diogelwch.
Ffoniwch am fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £280.00

Gwerthusiad yn ymwneud 'r Synhwyrau

Cwrs rhagarweiniol am 1 diwrnod yn ymdrin gwerthusiad sy'n ymwneud 'r synhwyrau.

Ffonwch am Fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad  

Egwyddorion Gwneud Caws

Cwrs 2 ddiwrnod yn tywys yr un sy'n cael ei hyfforddi drwy ofynion sylfaenol gwneud caws caled a meddal. Bydd y cwrs yn ymdrin 'r ochr ymarferol a'r theori.

Cwrs nesaf: Ffoniwch am fanylion.


Small Icon donating a PDF Course Detail Download
Anfon Ymholiad £280.00

Sgiliau Torri Cig Oen

Cwrs 1 diwrnod, yn darparu sgiliau torri cig sylfaenol i'r un sy'n derbyn hyfforddiant. (Ardystiwyd gan y Cyngor Hyfforddi Cig).
Cwrs nesaf: Ffoniwch am wybodaeth.

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £180.00

Sgiliau Torri Cig Eidion

Cwrs pwrpasol i ddarparu sgiliau torri cig sylfaenol i'r un sy'n derbyn hyfforddiant.
Ffonwch am Fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad  

Sgiliau Torri Cig Mochyn

Cwrs 1 diwrnod, yn darparu sgiliau torri cig sylfaenol i'r un sy'n derbyn hyfforddiant. (Ardystiwyd gan y Cyngor Hyfforddi Cig).
Cwrs nesaf: Ffoniwch am wybodaeth.

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £180.00

Sgiliau Halltu Cig Mochyn Cwrs 1 diwrnod, yn darparu sgiliau torri cig sylfaenol i'r un sy'n derbyn hyfforddiant. (Ardystiwyd gan y Cyngor Hyfforddi Cig).
Cwrs nesaf: Ffoniwch am wybodaeth.
Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £140.00

Cwrs Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Thrin Pwysau

Cwrs hanner diwrnod ar gyfer y rhai hynny sydd yn trafod llaw, gan roi cyflwyniad am y peryglon ar rheolyddion sydd ar gael. Maer cwrs yn addas ar gyfer gweithwyr sydd yn gweithio mewn amgylchedd ddiwydiannol a swyddfa ac yn eu helpu i gyfrannu tuag at ddulliau trafod llaw a thasgau yn y gweithle.

Cwrs nesaf: Ffonwch am fanylion

Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £65.00

Cymorth Cyntaf Person yn y Gwaith Mewn Argyfwng Cwrs 1 diwrnod, syn rhoi sylw i gymorth cyntaf yn y gweithle wedii achredu gan y Gweithgor Iechyd Diogelwch.
Cwrs nesaf: 21 Medi (dydd Iau) - Ffoniwch am fanylion.
Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £75.00

Cymorth Cyntaf Person yn y Gwaith Cwrs 3 diwrnod sy'n trin a thrafod sgiliau craidd Cymorth Cyntaf. Byddai'r cwrs yn caniatu i'r ymgeisydd gael ei enwebu fel y person sy'n gyfrifol am Gymorth Cyntaf o fewn y cwmni neu'n addas ar gyfer person sydd am dderbyn cyflwyniad cyfansawdd mewn Cymorth Cyntaf.
Ffonwch am Fanylion
Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad £200.00

Cwrs Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH

Cwrs hanner diwrnod yn cyflwyno peryglon cynhenid sylweddau ar rheolyddion sydd ar gael. Addas ar gyfer y rhai hynny sydd yn gyfrifol am Reoli Sylweddau sydd yn Berygl i Iechyd (COSHH) yn y gwaith, yn ogystal gweithwyr sydd yn defnyddio sylweddau peryglus wrth weithgynhyrchu, glanhau, gofal iechyd, cludiant, gwasanaethau a swyddfeydd.

Cwrs nesaf: Ffonwch am fanylion

  Anfon Ymholiad £65.00

HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol) HACCP - cyrsiau wedi'u llunio yn arbennig ar gyfer defnydd y cleient a gallant amrywio o hyfforddiant sylfaenol ar Ymwybyddiaeth HACCP i'r 12 pwynt llawn. HACCP - cynhyrchu cynllun. O ganlyniad, mae'r costau ar gyfer y cyrsiau yn amrywio a chnt eu seilio ar y drafodaeth rhwng Canolfan Bwyd Cymru 'r cleient. Ffonwch am Fanylion    

CIEH Lefel 2 mewn Egwyddorion HACCP Maer cwrs 1-Diwrnod hwn wedii lunio ar gyfer y rheiny sy'n gweithio mewn busnes bwyd neu'n paratoi i weithio mewn busnes bwyd lle caiff system rheoli diogelwch bwyd sy'n seiliedig ar egwyddorion ei gweithredu.
Cwrs nesaf: Dyddiad iw drefnu.
Small Icon donating a PDF Course Detail Download Anfon Ymholiad PAG

Hyfforddiant Dadansoddi Gwraidd y Broblem (1-Diwrnod) - Bydd y cwrs 1 diwrnod yman rhoi i unigolion ar y cwrs yr offer i ddarganfod gwraidd y broblem mewn modd systematig au harbed rhag ail-godi unwaith eto. Bydd unigolion yn datblygu dealltwriaeth or hyn a olygir gan ddadansoddiad gwraidd y broblem a sut y dylid eu gweithredun ymarferol.
Cwrs nesaf: Ffonwch am Fanylion
awaiting pdf of course details Anfon Ymholiad £100.00

Hyfforddiant Archwilio Mewnol (1-Diwrnod) - Lluniwyd y cwrs 1 diwrnod yma er mwyn rhoi dealltwriaeth dda i unigolion o gysyniad, terminoleg ac egwyddorion archwilio system diogelwch bwyd. Bydd sgp yr hyfforddiant yn cynnwys cynllunio a pharatoi archwiliad, technegau a sgiliau cyfweld archwilydd yn ogystal chynllunio, cadw cofnod a llunio adroddiadau.
Cwrs nesaf: Ffonwch am Fanylion
awaiting pdf of course details Anfon Ymholiad £100.00

DOD YN FUAN        

Dyfarniad CIEH Lefel 3 mewn HACCP ar gyfer Gweithgynhyrchu Bwyd (2-Ddiwrnod) - Rhaglen hyfforddi dau ddiwrnod yw hon, ac maer cymhwyster yn sicrhau bod ymgeiswyr yn datblygur wybodaeth ar sgiliau ymarferol angenrheidiol i weithredu cynllun HACCP yn y gweithle. Maer cwrs wedi ei deilwra ar gyfer rheolwyr a staff goruchwyliol syn gyfrifol am ddatblygu system reoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion Codex HACCP. Efallai buasai hefyd yn fuddiol ir rhai hynny syn gyfrifol am weithredu, cyfrannu at neu adolygu systemau HACCP.
Cwrs Nesaf: Ffoniwch am fanylion.
awaiting pdf of course details Anfon Ymholiad £295.00

| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys