Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Archif Y Newyddion

Dyfarnu Marchnad Ffermwyr Aberystwyth Ymysg 10 Gorau'r Deyrnas Unedig

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ei dyfarnu yn un o'r deg Marchnad Ffermwyr gorau ym Mhrydain. Mewn erthygl ym mhapur newydd y Times, dywedodd Henrietta Green, sy'n cael ei hystyried yn arbenigwraig ym maes bwydydd Prydeinig, rhanbarthol a lleol o safon, bod Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, er nad yn farchnad fawr, yn cyfleu'r syniad ei bod yn bwysig iawn i'r gymuned a'i bod yn gyfrwng gwerthu i gynhyrchwyr da a gonest.

Mae Cydlynydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, Jan Fenner, wrth ei bodd gyda'r newyddion bod y farchnad wedi ei rhestru ymhlith y deg gorau yn y Deyrnas Unedig a'r unig farchnad Gymreig i'w chynnwys ymhlith y deg. Dywedodd Jan Fenner: "Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn mynd o nerth i nerth gydag i fyny at 27 o gynhyrchwyr yn gwerthu cynnyrch sydd naill ai wedi ei dyfu, ei fagu neu ei gynhyrchu ganddynt eu hunain. Fe gewch ffrwythau, llysiau a salad tymhorol yn cael eu harddangos ynghyd â phob math o gynnyrch arall i lenwi'r fasged siopa. Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn gymorth mawr i ffermwyr a busnesau bychain i werthu eu cynnyrch."

Cynhelir Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar Sadwrn cyntaf a thrydydd Sadwrn y mis a chefnogir y Farchnad gan Gyngor Sir Ceredigion gyda nawdd oddi wrth Gyngor Tref Aberystwyth. Cyfrifoldeb Canolfan Bwyd Cyrmru yw trefnu Marchnad Ffermwyr Aberystwyth.


Sioe Frenhinol Cymru 2010

Kay Lewis a Richard Jones yn derbyn tystysgrifau ar ran gweithwyr Dunbia, a lwyddodd i gwblhau Cwrs Sgiliau Torri Cig yng Nghanolfan Bwyd Cymru.

royalwelshshow2010_1

Y Cynghorydd Keith Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion; Kay Lewis a Richard Jones o Dunbia, Llanybydder; a John Davies, Rheolwr Canolfan Bwyd Cymru.


Y Cynghorydd Haydn Lewis, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, yn cyflwyno tystysgrifau i Carol Coffin a Hopkin Evans am gwblhau cwrs Gwneud Caws yng Nghanolfan Bwyd Cymru.

royalwelshshow2010_2

Carol Coffin, y Cynghorydd Haydn Lewis, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion; Hopkin Evans a John Davies, Rheolwr Canolfan Bwyd Cymru.


Siapwch hi i siopa!

Cig Oen Mynyddoedd Cambrian yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf ar sianel siopa ar y teledu!

Ddydd Mawrth, 8 Tachwedd 2011 bydd Cig Oen Mynyddoedd Cambrian yn cael ei werthu am y tro cyntaf ar QVC, sef prif sianel siopa‟r DU. Bydd y blychau o wahanol ddarnau o gig oen Cymreig ffres yn cael eu gwerthu ar yr awyr a thrwy wefan y sianel. Caiff y cig oen ei gynhyrchu gan grŵp o ffermwyr sy‟n rhan o fenter wledig a gefnogir gan EUB Tywysog Cymru, ac sy‟n cydymffurfio â safonau llym o ran yr amgylchedd a lles anifeiliaid er mwyn cynhyrchu cig sydd o ansawdd eithriadol o uchel.

Yn cymryd rhan yn y sioe goginio awr o hyd, a fydd yn fyw ar yr awyr o 1pm ymlaen ar 8 Tachwedd, y bydd cogydd enwog Mynyddoedd Cambrian, sef Rhodri Edwards o‟r Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn ger Aberystwyth, a Gareth Rowlands (ffermwr ac un o sylfaenwyr Rachel‟s Dairy) sy‟n un o Gyfarwyddwyr Cwmni Mynyddoedd Cambrian.

Yn ystod y sioe fyw ar QVC, bydd Rhodri yn temtio‟r gwylwyr ag ystod o ryseitiau blasus ar gyfer amryw ddarnau bendigedig o gig oen – o Gawl Cymreig traddodiadol i tagine cig oen Morocaidd. Bydd seigiau eraill yn cynnwys coes wedi‟i sesno â pherlysiau i‟w rhostio, golwythion lwyn gyda llysiau rhost, a ffiled gwddf gyda saws o win coch a chwrens coch. Caiff y cig oen ei gynhyrchu‟n naturiol gan grŵp o 21 o deuluoedd traddodiadol sy‟n ffermio‟r mynyddoedd, ac mae‟n gynnyrch o ansawdd eithriadol sy‟n rhwydd i‟w baratoi.

Mae Rhodri hefyd yn un o grŵp o Lysgenhadon Twristiaeth Mynyddoedd Cambrian a benodwyd yn ddiweddar gan EUB Tywysog Cymru i helpu i hyrwyddo twristiaeth o safon yn y rhanbarth. Yn ddiweddar dewiswyd bwyty Rhodri a‟i wraig, Esther, fel y lle gorau i gael cinio dydd Sul ynddo yng Nghymru.

Drwy gydol y rhaglen bydd Gareth Rowlands yn esbonio beth yw Menter Mynyddoedd Cambrian a‟r modd y mae‟r ffermwyr wedi dod at ei gilydd i godi safonau a marchnata eu cynnyrch. Mae‟r Fenter, y mae Tywysog Cymru yn Llywydd iddi, yn helpu i gynnal cymunedau gwledig a ffermydd traddodiadol yr ucheldir. Mae logo brand „Mynyddoedd Cambrian Mountains‟ hefyd yn cynnwys llun dyfrlliw a baentiwyd gan y Tywysog o Gwm Berwyn ger Tregaron.

Mae gan QVC 8 miliwn o gwsmeriaid ar gyfartaledd, ac 20 miliwn o wylwyr y flwyddyn. Meddai Rheolwr Busnes Cwmni Mynyddoedd Cambrian, Deanna Leven: “Mae hwn yn gyfle gwych i arddangos Cig Oen Mynyddoedd Cambrian, ac mae‟n cynnig cyfle i filoedd o wylwyr yn y DU brynu‟r cig pur, mwyaf blasus o galon Cymru. Mae hefyd yn ffordd wych o godi proffil yr ardal a thynnu sylw at y modd y mae‟r fenter wedi helpu i ychwanegu gwerth go iawn at gynnyrch ffermwyr lleol. Y gobaith yw y bydd hwn yn ddechrau perthynas barhaus â QVC i werthu cig oen a chynnyrch arall Mynyddoedd Cambrian yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Fenter Mynyddoedd Cambrian, cysylltwch â:

Deanna Leven (Rheolwr Busnes Menter Mynyddoedd Cambrian)
Ffôn: 01970 639 410
Ebost enquiry@cambrianmountains.co.uk
Gwefan: www.cambrianmountains.co.uk

CYNLLUN DATBLYGU GWLEDIG CYMRU LANSIO'R PROSIECTAU YNG NGHEREDIGION 16-02-2009 CANOLFAN BWYD CYMRU

launch

O'r chwith i'r dde:

  • Nerys Lewis, Swyddog Cymunedau Gwledig
  • John Davies, Rheolwr Canolfan Bwyd Cymru
  • Y Cynghorydd Odwyn Davies, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion
  • Elin Jones AC,
  • Y Cynghorydd EJ Keith Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion
  • Meleri Richards, Cydlynydd Cymunedau Gwledig
  • Y Cynghorydd Eurfyl Evans, yr Aelod o Gabinet Cyngor Sir Ceredigion
  • County â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd, Twristiaeth, Ewrop a Hyfforddiant
  • Mr Gareth Lloyd, Cadeirydd Partneriaeth Cymunedau Cryfach Ceredigion
  • Bronwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

New Welsh smoothie in line for European design award

soborLansiwyd smwddi cyffrous ac amlbwrpas ar gyfer y farchnad bariau a gwestai gan entrepreneur ifanc o Gymru. Wedi ei wneud o ffrwythau o’r ansawdd gorau, mae SoBor yn gynnyrch gwirioneddol Gymreig, wedi ei ddatblygu a’i gynhyrchu yng Nghymru, yn y Ganolfan Fwyd yn Horeb, Llandysul. Mae SoBor, a ddyfeisiwyd gan Rhodri Davies, 23, eisoes yn gwneud ei farc gan i gynllun deniadol y ddiod fod ar restr fer Gwobr Rheoli Cynlluniau Ewropeaidd. Mae Rhodri sydd yn byw ger Caerfyrddin, yn un o saith cwmni o Ewrop a roddwyd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr am reolaeth orau o brosiect cyntaf. Cyflwynwyd y gwobrau fel rhan o Wythnos Gynllunio Caerdydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, lle'r oedd SoBor ar gael i’w flasu. Mae SoBor - www.drinksobor.com - wedi gwneud argraff dda ar un o brif westai Cymru. Mae’r Harbwrfeistr yn Aberaeron wedi chwarae prif ran mewn grwp ffocws masnach a gynhaliwyd gan True Food Marketing, a’r gwesty a enillodd wobr Visit Wales oedd cwsmer cyntaf SoBor.

Y ddau flas cyntaf a ddarparwyd oedd Mango ac Oren a Cyrens Duon ac Afal.

 

 

 

Cwmnïau bwyd yn paratoi i lansio cynnyrch newydd yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Diddordeb ysol mewn bwydydd lleol a chefn gwlad Cymru oedd yr hwb i sefydlu saith o fusnesau sy’n lansio cynnyrch newydd yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf (21-24 Gorffennaf).

Bydd Elin Jones, Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn lansio’r cynnyrch newydd yn swyddogol yn y sioe.

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Llaethdy LittleFfarm o Gastell Newydd Emlyn; Caws Hafod o Lanbedr Pont Steffan; The Gluten Free Company o Whitchurch, Swydd Amwythig; Bragdy Ffos y Ffin o Sir Gaerfyrddin; Cwmni Caws Caerfyrddin; Melin Flawd Bryngwenyn o Lanelli a Bwydydd Gower View oll wedi manteisio ar gefnogaeth Canolfan Fwyd Cymru yn Horeb, Ceredigion, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Hufen Iâ Eidalaidd ‘Lovespoon’ Llaethdy LittleFarm

hufen iaMae Llaethdy LittleFfarm yn syniad Tony a Jo Knight, cyn swyddogion yn yr Awyrlu Brenhinol, sy’n lansio ‘Lovespoon’, hufen iâ moethus arddull Eidalaidd.

Wedi’i wneud yn ofalus yn defnyddio dulliau crefftwyr traddodiadol, gan ddefnyddio llaeth ffres o’u buches bedigri, dim ond y cynhwysion naturiol gorau sydd yn yr hufen iâ heb unrhyw ychwanegion artiffisial, blasau neu stabileiddwyr, gan roi blas gwych iddo.

Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer anawsterau iechyd megis anoddefiad i gynnyrch llaeth ac asthma, mae’r hufen iâ llaeth gafr yn is mewn braster na’r rhan fwyaf o hufen iâ - dim ond tua wyth y cant o’i gymharu â’r 18 - 35 y cant mwy nodweddiadol. Yn ogystal â bod yn fwy iach, mae’n cynydd’r blas a’r natur hufennog gan na chaiff y blas cain ei guddio gan arlliw o saim trwm. Ac ar gyfer y rhai amheus, mae’r cwmni yn sicrhau nad oes blas ‘gafrllyd’ ar y cynnyrch.

Mae ‘Lovespoon’ ar gael mewn pum blas hyfryd: y ‘Simplicity’ gwreiddiol, Fanila Madagascar, Siocled Cyfoethog, Diliau Mêl gyda mêl coedlan persawrus a Mefus a wneir gyda ffrwythau ffres ac aeddfed a gaiff eu prynu gan dyfwyr lleol. Mae Jo a Tony wrth eu bodd yn creu blasau blaengar arbennig ar gyfer y rhai sy’n chwilio am wledd arbennig.

Cynhaliodd y cwpl dreialon cynnyrch yng Nghanolfan Bwyd Cymru a manteisio o gefnogaeth Dylunio Cymru a’u llywiodd wrth benodi ymgynghorwyr i’w helpu i greu hunaniaeth brand. Cefnogir y ddau sefydliad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu cymorth i fusnesau lleol.

Mae’r lansiad yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gwireddu breuddwyd i’r cwpl, a symudodd i Sir Gaerfyrddin oherwydd dymuniad Tony i ddychwelyd i’w famwlad. Bu hufen iâ blasus a wnaethant i ddathlu’r cynhaeaf yn lleol mor boblogaidd fel y gwnaethant benderfynu sefydlu eu llaethdy crefftus eu hunain a theithio i’r Eidal i astudio gyda Gelatière Meistr. Mae Tony bellach yn cyfuno ei yrfa fel peilot awyrennau gyda gweithio wrth ochr ei wraig Jo i redeg y fferm a gwneud yr hufen iâ.

“Mae’r cynhwysion gorau un a’r safonau uchaf o les anifeiliaid yn hanfodol i greu’r hufen iâ crefftus gorau oll,” meddai Jo. “Credwn os nad ydych yn wirioneddol ymroddedig i’ch crefft, na fedrwch gynhyrchu’r gorau oll; felly caiff ein hufen iâ moethus ei greu gydag angerdd a chaiff ei wella wedyn gan roddion gwych natur”.

Bydd hufen iâ moethus ‘Lovespoon’ ar gael i’w fwynhau mewn allfannau dethol ym mhob rhan o Gymru o haf 2008.

Hufen Iâ Eidalaidd ‘Lovespoon’ Llaethdy LittleFfarm Dairy 
Tony a Jo Knight
01559 370132
Ffarm Fach, Capel Iwan, Castell Newydd, Sir Gaerfyrddin SA38 9NQ
www.lovespoongelato.co.uk
lovespoon.gelato@tiscali.co.uk 

Caws Hafod

cawsNi fu bod yn newydd-ddyfodiaid i wneud caws yn unrhyw rwystr i Sam a Rachel Holden, sydd eisoes yn cynnwys yr arbenigydd caws enwog Neal’s Yard Diary yn Llundain ymhlith eu cwsmeriaid.

Mae Hafod yn gaws cheddar llaeth amrwd aeddfed a wneir ar fferm laeth organig ardystiedig hynaf Cymru, Bwlchwernen Fawr yn Llangybi, ger Llanbedr Pont Steffan, a gafodd ei ffarmio’n organig am 35 mlynedd gan Patrick Holden, tad Sam, a chyfarwyddwr Cymdeithas y Pridd.

Gan adael gyrfaoedd yn Llundain, dychwelodd Sam, 33, a’i wraig Rachel, 31, i Geredigion gyda’r nod o gynhyrchu caws o laeth buches y fferm. Ym mis Awst 2007, ar ôl dwy flynedd o gynllunio, fe wnaethant ddechrau gwneud caws gan ddefnyddio llaeth amrwd o’r 65 o wartheg Ayrshire brown a gwyn sydd gan y fferm.

Mae’r llaeth yn gyfoethog a hufennog, yn ddelfrydol ar gyfer gwneud caws, gan roi blas hufennog neilltuol eto cyfoethog a chymhleth i gaws Hafod. Gwneir y caws â llaw mewn cawslestr agored bychan yn defnyddio technegau traddodiadol a chaiff ei aeddfedu am fwy na naw mis.

Mae rysáit Hafod yn fras debyg i’r un a wnaed gan Ty’n Grug, caws a wnaed gan Douglas Campbell, gwneuthurydd caws lleol blaengar hyd ei farwolaeth gynnar yn 1995.

Mae heffrod y fferm yn pori ar ddol yn ymyl yr afon Aeron cyn ymuno â’r fuches odro.

Mae Sam a Rachel wedi manteisio o grant Prosesu a Marchnata Llywodraeth Cynulliad Cymru a ran-ariannodd am adeiladu llaethdy newydd. Maent hefyd wedi mynychu cyrsiau gan Ganolfan Bwyd Cymru i ddysgu sgiliau gwneud caws a glendid bwyd hollbwysig, yn ogystal â sut i ddylunio eu llaethdy newydd a threfnu’r llif prosesu.

Mae’r cwpl yn edrych ymlaen at gwrdd â darpar gwsmeriaid newydd yn y Sioe yn Llanelwedd yr wythnos nesaf, meddai Rachel.

“Rydym wedi cael ymateb gwirioneddol dda i’n caws hyd yma – mae bron bawb sy’n ei flasu yn ei brynu!”, meddai. “Bydd ar gael i’w flasu yn y sioe a bydd ar werth ar stondin Cheeses from Wales.”

Datblygir gwefan fel y gall cwsmeriaid maes o law brynu Caws Hafod ar-lein.

Caws Hafod
Sam a Rachel Holden
01570 493427
Fferm Bwlchwernen, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PS,
www.hafodcheese.co.uk
rachel@hafodcheese.co.uk

The Gluten Free Company

gluten freeFfurfiwyd The Gluten Free Company gan Peter Shaw ddwy flynedd yn ôl wedi iddo sylwi ar fwlch yn y farchnad ar gyfer prydau parod safon uchel a blasus rhydd o gluten.

Eisoes yn dilyn diet rhydd o gluten ei hunan, roedd eisiau paratoi prydau poeth a maethlon gyda blas bwyd cartref ond sy’n barod o fewn munudau ar gyfer pobl eraill sy’n anoddefgar i gluten.

Yn ôl Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru bydd yn lansio tri math o bryd: Cassoulet Porc, Cig Oen Ras El Hanut gyda Quinoa, a Risotto Eog gyda Lemon Teim a Taragon.

Ar gael wedi rhewi mewn dognau 500g hael, croesawyd y prydau gan bawb sydd wedi eu blasu, hyd yn oed bobl nad ydynt yn dilyn diet rhydd o gluten.

Yn ddrafftsmon wrth ei alwedigaeth, mae Peter yn falch i fod yn berffeithydd a chomisiynodd artist lleol i ddylunio ei logo. Mae’n ymweld yn bersonol â llawer o’i gyflenwyr, gan brynu porc a chig oen o Sir Gaerfyrddin ac eog o’r Alban.

Mae’n canmol Canolfan Bwyd Cymru a gefnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru am ei roi ar y ffordd i lwyddiant ac yn dweud na fyddai byth lle mae heddiw heb eu “cefnogaeth, sgiliau a gwybodaeth”. Mae’n ddiolchgar am gael defnyddio’r cyfleusterau ar gyfer profi a datblygu cynnyrch, ac am sgiliau’r technegwyr bwyd yno.

Mae gan bod yn garedig i’r amgylchedd ran fawr yn y cwmni hefyd. Dewisodd Peter becynnau rhewgell seiliedig ar halen i gludo ei brydau yn hytrach na iâ sych sy’n gollwng carbon deuocsid, a medrir ailgylchu neu gompostio ei holl ddeunydd pacio.

“Roeddwn eisiau darparu pryd o fwyd oedd yn ateb perffaith ar ddiwedd diwrnod caled”, esboniodd Peter. “Pan ddewch adref ar ôl diwrnod hir ac yn rhy flinedig i goginio pryd cyfan o fwyd, medrwch roi’r prydau hyn yn y microdon ac erbyn i chi gael cawod a newid eich dillad, bydd gennych bryd poeth yn barod sy’n llawn o gynhwysion iach a naturiol ac sy’n flasus tu hwnt.”

The Gluten Free Company
Peter Shaw
01948 710426
The Yews, Breaden Heath, Whitchurch, Shropshire, SY13 2LG
www.theglutenfreeco.co.uk
glutenfreeman@tiscali.co.uk

Ffos y Ffin

draigBydd bragdy bach Ffos y Ffin yn lansio eu lager potel newydd, Cân y Ddraig.

Mae’n lager ar ddull cyfandirol a gaiff ei dymheru yn y botel ac a wneir yn y ffordd draddodiadol gyda chynhwysion syml a naturiol i roi cwrw ysgafnach a sychach gyda lliw euraidd ysgafn gyda 4.5% abv.

Sefydlwyd y cwmni gan Steve Smith a’r ffermwr llaeth Glyn Lenton yn 2005 ar ôl sawl blwyddyn o fragu cartref a nawr maent bellach yn cynhyrchu amrediad o fathau cryf a blasus o gwrw go iawn gyda chymeriad unigryw mewn adeiladau pwrpasol ar fferm Glyn yng Nghapel Dewi ger Caerfyrddin. Cafodd y fenter gymorth Grant Menter Fferm a Grant Buddsoddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae ffynnon naturiol ar y fferm gyda dwr sy’n rhoi ei gymeriad unigryw i’r cwrw. Mae’r ddau yn dilyn y broses fragu draddodiadol gan ddefnyddio dwr ffynnon, grawn brag, hopys a burum yn unig.

Mae blasau newydd a ffres Ffos y Ffin yn sicrhau sylw gyda nifer cynyddol o gwsmeriaid ffyddlon. Cafodd gymeradwyaeth yng Ngwobrau Gwir Flas y llynedd, ac maent yn cael cefnogaeth gref gan dafarndai a bwytai lleol megis bwyty gwobrwyol cyfagos Y Polyn yn Nantgaredig.

Mae Steve yn canmol Canolfan Bwyd Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, am eu helpu i ddatblygu eu cynnyrch.

“Mae marchnad gynyddol am gwrw go iawn, a gafodd ei borthi gan dwf busnesau bach wrth i fwy a mwy o gwsmeriaid chwilio am gynnyrch arbenigol lleol sy’n cynnig profiad yfed unigryw,” meddai.

Steve Smith
Ffos y Ffin Fawr
Capel Dewi
Caerfyrddin
Dyfed
SA32 8AG

stevesmith@ffosyffinbrewery.co.uk
www.ffosyffinbrewery.co.uk
07838 384868

Cwmni Caws Caerfyrddin

cawsBydd Cwmni Caws Caerfyrddin yn ail-lansio’r caws ffermdy crefftus gwreiddiol o Gymru yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Crëwyd Caws Ffermdy Llangloffan yn wreiddiol gan Leon Downey yn y 1970au ar ei fferm a chanolfan gaws ger Tyddewi yn Sir Benfro ond ymddeolodd Leon yn 2006 ar ôl 30 mlynedd lwyddiannus iawn yn gwneud caws a phrynwyd y busnes gan Steve a Sian Elin Peace, perchnogion Cwmni Caws Caerfyrddin.

Mae Caws Ffermdy Llangloffan yn gaws ffermdy caled braster llawn gyda chroen naturiol, gydag ansawdd cyfoethog eto ychydig yn sych a bron yn friwsionllyd sy’n toddi yn y geg.

Fe’i gwneir gyda llaeth cyflawn ffres lleol a chelloedd meithrin dethol yn defnyddio technegau cynhyrchu traddodiadol a’i aeddfedu am hyd at dri mis.

Mae ar gael mewn mathau gwyn, goch, garlleg a syfi a math mwg newydd, ac enillodd nifer fawr o wobrau a chanmoliaeth.

Mae’r cwmni hefyd yn cynhyrchu cawsiau meddal, arbenigol, glas a gwyn wedi’u haeddfedu mewn mowld ac yn cynhyrchu cawsiau glas a gafr eraill i gontract.

Derbyniodd Cwmni Caws Caerfyrddin gefnogaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin, gyda grantiau dewisol i brynu offer cyfalaf a chostau dylunio a marchnata.

Mae’r cwmni wedi defnyddio’r unedau parod yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn Horeb, Llandysul – mewn gwirionedd hwy oedd y tenant cyntaf, gan gymryd dwy uned yng ngwanwyn 2006.

Steve a Sian Elin Peace
Cwmni Caws Caerfyrddin
Neuadd Boksburg
Llanllwch
Sir Gaerfyrddin
SA31 3RN 

01267 221168
Symudol: 07971 248421 / 07887 513798
sales@carmarthenshirecheese.co.uk
www.carmarthenshirecheese.co.uk

Melin Flawd Bryngwenyn

melin flawdBu Simon a’i wraig Liz yn byw ar eu fferm organig ger Pontyberem ger Llanelli am wyth mlynedd. Maent yn cynnig bythynnod gwyliau, gan redeg siop fferm fechan ac maent bellach yng nghamau olaf cwblhau gosod breuddwyd fawr Simon - melin flawd fechan.

Bydd y felin yn defnyddio gwenith lleol a gyda blynyddoedd lawer o brofiad Simon a chryn dipyn o help technolegol gan y peiriannau, byddant yn cynhyrchu amrediad amrywiol o flawd crefft cyffrous.

Wedi’i ran-ariannu gan grant Prosesu a Marchnata Llywodraeth Cynulliad Cymru, bydd Melin Flawd Bryngwenyn yn awr yn medru cynhyrchu nifer o fathau blawd. Mae Simon yn bwriadu lansio pump ohonynt yn y Sioe: dau flawd gwyn, dau flawd cyflawn a blawd graneri arbennig.

Mae Simon yn credu’n gryf mewn cynaliadwyedd ac yn neilltuol ddarpariaeth bwyd lleol gyda budd gostwng milltiroedd bwyd, ac felly fel enghraifft daw’r rhan fwyaf o’r gwenith o Gymru ac mor agos i Lanelli ag sydd modd. Bydd y blawd ar gael i’w brynu drwy siop fferm Bryngwenyn, yn ogystal ag i rai cwsmeriaid masnach megis cyfanwerthwyr a phobwyr crefft.

Mae Simon yn neilltuol o ddiolchgar am y gefnogaeth gan y Ganolfan Fwyd, a roddodd arweiniad a chefnogaeth pwysig.

Simon Hedges
Melin Flawd Bryngwenyn
Pontyberem
Llanelli
SA15 5NG 
01269 843138 
shedges@bryngwenynfarm.co.uk 
www.bryngwenynfarm.co.uk

Gower View Foods

gowerDim ond 18 mis sydd ers i’r pacwyr contract bwyd a diod Gower View Foods ddechrau masnachu ond mae enwogion yn y diwydiant bwyd megis Rachel’s Organic Dairy a Fayrefield Foods eisoes ymhlith eu cwsmeriaid.

Yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru byddant yn arddangos caws moethus newydd Collier’s Welsh Valleys, a gaiff ei bacio ar gyfer Fayrefields Foods.

Daw menyn Collier’s Welsh Valleys gan yr un cynhyrchydd â chaws cheddar enwog Collier’s, y brand caws cyntaf o Gymru i gael ei ddosbarthu ledled Prydain a bellach y brand Cymreig mwyaf yn y farchnad cynnyrch llaeth ym Mhrydain. Caiff y menyn ei gorddi gyda hufen Cymreig a halen môr, ac mae’n sicr o apelio’n gryf at gwsmeriaid yn ei becyn du trawiadol.

Mae Jon Lewis yn ddiolchgar i Ganolfan Bwyd Cymru am eu help yn sicrhau llwyddiant mor gynnar. “Dwi ddim yn credu y byddem wedi medru denu’r cwmnïau mwy hebddynt”, esboniodd. “Maent wedi rhoi cefnogaeth dechnegol ar y safle a bu eu gwasanaeth yn wych.”

Maent hefyd wedi derbyn cyllid drwy Grant Buddsoddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, sydd wedi helpu i dalu am osod llinell bacio ffyn hylif ar gyfer iogwrt “gwasgu” i blant.

Dywedodd Elin Jones, Gweinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru:

“Rwy’n edmygu brwdfrydedd ac ysbryd entrepreneuraidd y busnesau newydd hyn. Drwy ymsefydlu yng nghefn gwlad, maent yn hybu’r economi gwledig ac yn hyrwyddo enw da Cymru fel cartref cynnyrch crefftus ansawdd uchel.”

Jon Lewis
Gower View Foods,
Llain 2
Uned B
Heol Ty Newydd
North Plateau
Parc Bwyd Cross Hands
Cross Hands
Sir Gaerfyrddin, SA14 6RZ 
01269 846958 
jon@gowerviewfoods.com 
www.gowerviewfoods.co.uk

 

| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys