Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Y Newyddion/Digwyddiadau Diweddaraf (archif)


Digwyddiad "Mynd am Dwf" i helpu busnesau gyrraedd marchnadoedd newydd

Ar 10fed Hydref, bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal digwyddiad Mynd am Dwf ar gyfer busnesau bwyd a diod lleol er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd. Maer digwyddiad yn cael ei drefnu ar y cyd gyda Cywain a'r grwpiau LEADER sef Arwain Sir Benfro, RDP Sir Gâr a Cynnal y Cardi Ceredigion.

Bydd Rachel Rowlands, Sylfaenydd Rachels Organic, yn agor y digwyddiad trwy rannu ei phrofiad o dyfu busnes bwyd. Bydd Llywodraeth Cymru yn mynychur digwyddiad, yn cyflwyno'r data ymchwil diweddaraf am y diwydiant er mwyn helpu busnesau ganfod meysydd twf posibl ar gyfer eu busnes.

Bydd cyfranogwyr eraill yn siarad yn y digwyddiad gan gynnwys: Ruth Davies o Cwm Farm, yn rhannu ei phrofiad o ddatblygu cynnyrch, cyflenwi Selfridges ac allforio; Andrew Martin o Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru yn rhoi mewnwelediad o'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru; prynwr Morrisons, Matt Trigg, a fydd yn rhoi sgwrs am yr hyn y maent yn chwilio amdano mewn cynhyrchion a sut i gael eich cynnyrch ar eu silffoedd; ac Arwyn Davies, Rheolwr Datblygu Busnes newydd Canolfan Bwyd Cymru yn sn am y ffordd y gallai cynhyrchwyr bwyd a diod gael budd o'r cymorth a gynigir gan Dechnolegwyr Bwyd ar prosiect HELIX.

Mae prosiect HELIX yn Fenter gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddatblygu'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru trwy fanteisio ar y cyllid y mae gwir ei angen ac sydd ar gael i helpu busnesau i dyfu yn y farchnad. Gall busnesau bach a chanolig hen a newydd sy'n gweithgynhyrchu bwyd a diod gael cymorth pwrpasol gan Dechnolegwyr Bwyd, cymorth sy'n benodol ac wedi'i deilwra i'r busnes unigol.

Amlygodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, fod Canolfan Bwyd Cymru yn chwilio am fusnesau lleol i fynychu'r digwyddiad, "Rwy'n argymell y dylai unrhyw fusnesau bwyd a diod gymryd y cyfle cyffrous hwn i fynychu'r digwyddiad. I gael grwp o fusnesau a chynhyrchwyr lleol mor llwyddiannus a phrofiadol i ddod ynghyd i rannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u cyngor, bydd yn gyfle euraidd. Rydym yn falch o safon uchel ein bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol o fewn Ceredigion ac rydym yn frwdfrydig ynglyn â sut y gallwn ni ddangos cefnogaeth mewn busnesau lleol i ffynnu."

Yn dilyn cinio, a fydd yn cael ei baratoi gan ddefnyddio bwyd a gynhyrchir yn lleol, cynhelir slotiau trafod 1-i-1 dewisol gydar technolegwyr bwyd a'r arbenigwyr o'r diwydiant sy'n bresennol yn y digwyddiad. Bydd cyfle i fynd ar daith o gwmpas y cyfleusterau Ymchwil a Datblygu yng Nghanolfan Bwyd Cymru. Bydd y prynhawn hefyd yn cynnig cyfle delfrydol i rwydweithio ymhellach.

Fe gynhelir y digwyddiad ar 10fed Hydref yng Nghanolfan Bwyd Cymru, Horeb. Os hoffech fynychur digwyddiad, cadwch eich lle drwy gysylltwch Chanolfan Fwyd Cymru ar 01559 362230 neu gen@foodcentrewales.org.uk


CYMORTHFEYDD I FUSNESAU NEWYDD

Gan ein bod wedi cael gymaint o ymholiadau newydd, rydym am neilltuo un diwrnod bob mis lle bydd grwpiau o bobl â diddordeb yn medru dod i wrando ar gyflwyniad sy’n esbonio ein gwasanaethau, a chael eu tywys o amgylch yr uned Ymchwil a Datblygu/prosesu.

Yn ogystal â hynny bydd modd i bobl wneud trefniadau ymlaen llaw i gael cyfarfod unigol am hanner awr yn y prynhawn i holi cwestiynau penodol a chynllunio’r camau nesaf ar gyfer eu busnesau.

Os hoffech chi ddod i un o’r cyflwyniadau hyn a threfnu cyfarfod, anfonwch e-bost atom i gadarnhau eich diddordeb.

Dyma ddyddiadau’r sesiynau nesaf:

 • 6ed Gorffennaf 2017
 • 9fed Awst 2017
 • 7fed Medi 2017
 • 4ydd Hydref 2017
 • 9fed Tachwedd 2017
 • 6ed Rhagfyr 2017

Cysylltwch: gen@foodcentrewales.org.uk


GWAHODDIAD

DDIGWYDDIAD CWRDD AR
CYNHYRCHWYR A DIWRNOD
AGORED
Yn
CANOLFAN BWYD CYMRU

Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul,
Ceredigion, SA44 4JG
7/3/16
Rhwng 10am a 3pm
Ffoniwch 01559 362230
e-bost gen@foodcentrewales.org.uk

Dyma fydd ein 9fed digwyddiad Cwrdd r Cynhyrchwyr; bydd y cynnyrch o fewn radiws 40 milltir ir Ganolfan neu wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar ein safle yn Horeb. Mae gennym ddetholiad o gigoedd, gwinoedd, diodydd, cawsiau a mwy mynnwch sgwrs gydar cynhyrchwyr am lu o wybodaeth am eu cynnyrch, cynhwysion ac i olrhain y cynnyrch yn llawn! Rydym hefyd yn cynnig taith dywys ogwmpas ein adeilad Ymchwil a Datblygu, yn cynnwys yr ardal brosesu, offer, cwrdd r technegwyr bwyd, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a sefydliadau syn cefnogi busnesau Cymraeg.

 


Dewch i fwynhau Gwledd o Fwydydd Ardderchog ...

Gwyl Bwyd a Diod Aberystwyth

Dydd Sadwrn 17eg Medi 2016
Stryd y Popty
10:00yb to 3:00yp

Dewch i fwynhau Gwledd o Fwydydd Ardderchog

PDF IconGwyl Bwyd a Diod Aberystwyth 2016

 


Annwyl bawb sydd diddordeb,

Maer Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Chanolfan Bwyd Cymru (Horeb) yn cynnal gweithdy rheoli alergenau bwyd ddydd Gwener 30 Mai rhwng 11am ac 1pm.

Y gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdy yw gweithredwyr busnesau bwyd yn bennaf, megis gweithgynhyrchwyr bwyd, proseswyr bwyd ac arlwywyr, yn ogystal ag awdurdodau gorfodi lleol.

Maer gweithdy yn cael ei gynnal er mwyn codi ymwybyddiaeth or newidiadau i reolau labelu alergenau bwyd syn dod i rym ym mis Rhagfyr 2014.

Bydd y gweithdy yn cael ei gyflwyno gan Hilary Neathey, Pennaeth y Tm Polisi Bwyd, a Kerys James-Palmer, Cynghorydd Polisi or ASB yng Nghymru. Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Os oes digon o ddiddordeb, maen bosibl y bydd gweithdy ychwanegol yn cael ei gynnal yn ystod y prynhawn hefyd.

Mae rhagor o fanylion ar y daflen amgaedig.


SGILIAUR DYFODOL Prosiect Sgiliau Bwyd & Diod Cymru

Cyrsiau ar Labelu Bwyd a Safon Hylendid Bwyd Sgr ar y Drws

Er mwyn dysgu mwy a gwneud cais am gyllid, cysylltwch r Tm Sgiliau Bwyd & Diod Cymru yn Lantra ar:

01982 552 646

neu ymwelwch a: www.foodanddrinkskills.co.uk


MARCHNAD FFERMWYR ABERYSTWYTH YN DOD IR BRIG YNG NGWOBRAU BWYD A FFERMIO BBC RADIO 4 2014

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Cyhoeddwyd y newyddion yn y Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd ym Mryste nos Iau 1 Mai.

Meddair Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: Mae hyn yn newyddion bendigedig. Roedd cyrraedd y rhestr fer yn dipyn o gamp ynddoi hun, ond mae ennill y wobr yn arbennig. Rwyn falch o weld Radio 4 yn tynnu sylw at y gwaith da sydd wedii wneud, ac rwyn siwr y bydd hyn yn hybur farchnad i dyfun fwy fyth.

Agorodd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000, a bydd hyd at 30 o stondinwyr yno ar y dydd Sadwrn cyntaf ar trydydd dydd Sadwrn o bob mis. Yn 2010 roedd y farchnad ymhlith Deg Uchaf Marchnadoedd Ffermwyr y Deyrnas Gyfunol yn y Times, yr unig farchnad yng Nghymru a ddaeth ir brig.

Bob blwyddyn mae Gwobrau Bwyd a Ffermior BBC yn dathlur bobl ar mudiadau hynny syn gyfrifol am y bwyd gorau ym Mhrydain. Maer broses yn dechrau drwy wahodd enwebiadau gan aelodau or cyhoedd, ac yna mae tm o feirniaid syn cynnwys rhai o gogyddion ac awduron mwyaf adnabyddus y Deyrnas Gyfunol yn mynd ati i ddethol yr ymgeiswyr terfynol mewn deg categori, gan gynnwys Marchnad Fwyd Orau, Cynhyrchydd Diodydd Gorau, Cynhyrchydd Bwyd Gorau a Bwyd Stryd/Cludfwyd Gorau.

Cadeirydd y panel beirniadu eleni oedd y cogydd ar awdur Valentine Warner; y ffermwr a chyflwynydd Countryfile, Adam Henson; y blogiwr Jack Monroe, yr awdur Charles Campion ar cogyddion Raymond Blanc a Richard Corrigan.


Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar Restr Fer Gwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014

Farmers MarketMae BBC Radio 4 wedi cyhoeddi'r ymgeiswyr terfynol ar gyfer Gwobrau Bwyd a Ffermio 2014, ac mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori'r Farchnad Fwyd Orau.

Mae'r gwobrau eleni wedi torri pob record o ran ymateb y cyhoedd, gyda'r nifer fwyaf erioed o enwebiadau wedi'u derbyn. O blith y rheiny mae 24 wedi dod i'r brig.

Meddai cadeirydd y panel beirniadu, sef y cogydd, awdur a darlledwr Valentine Warner "Mae'r cyhoedd wedi ymateb ar raddfa anhygoel. Rydym wedi cael mwy na chwe mil o enwebiadau eleni, sydd wedi torri pob record. Roedd hi'n werth darllen drwy'r rhestr a gweld fod cymaint o gynhyrchwyr, gwerthwyr, arlwywyr a marchnadoedd yn agos iawn at galonnau eu cwsmeriaid a'u cymunedau, a hynny ymhob rhan o'r Deyrnas Gyfunol. Gwae neb sy'n meddwl fod yr adfywiad bwyd a choginio ond yn digwydd mewn rhai ardaloedd penodol, mae'r rhestr fer hon yn profi nad ydi hynny'n wir."

Cyhoeddwyd y rhestr fer mewn wyth categori heddiw, gan gynnwys Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yng nghategori'r Farchnad Fwyd Orau. Agorodd y farchnad ym mis Mai 2000, a bydd hyd at 30 o stondinwyr yno ar y dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd dydd Sadwrn o bob mis. Yn 2010 roedd y farchnad ymhlith Deg Uchaf Marchnadoedd Ffermwyr y Deyrnas Gyfunol yn y Times, yr unig farchnad yng Nghymru a ddaeth i'r brig. Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn un o ddim ond dau o Gymru sydd wedi mynd drwodd i rownd derfynol y Gwobrau Bwyd a Ffermio eleni, a'r llall yw Cwmni Bwyd Traeth Sir Benfro, sydd wedi'i enwebu ar gyfer Gwobr Bwyd Stryd/Cludfwyd Gorau. Mae Canolfan Bwyd Cymru, a weithredir gan Gyngor Sir Ceredigion, wedi bod yn ymwneud 'r fenter hon sy'n dathlu cynnyrch lleol ac yn cyfuno cynhwysion y daethpwyd o hyd iddynt ar lan y mr gyda bwyd mr lleol a ffres.

Meddai'r Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: "Mae hyn yn newyddion da iawn, yn enwedig gan mai Marchnad Aberystwyth yw'r unig un o Gymru ar y rhestr fer. Rwy'n falch o weld Radio 4 yn tynnu sylw at y gwaith da sydd wedi'i wneud, ac rwy'n siwr y bydd hyn yn hybu'r farchnad i dyfu'n fwy fyth. Rwy'n hyderus y gallwn fynd un yn well ac ennill y wobr, ond mae cyrraedd y rhestr fer yn dipyn o gamp ynddo'i hun." Bob blwyddyn mae Gwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC yn dathlu'r bobl a'r mudiadau hynny sy'n gyfrifol am y bwyd gorau ym Mhrydain. Mae'r broses yn dechrau drwy wahodd enwebiadau gan aelodau o'r cyhoedd, ac yna mae tm o feirniaid sy'n cynnwys rhai o gogyddion ac awduron mwyaf adnabyddus y Deyrnas Gyfunol yn mynd ati i ddethol yr ymgeiswyr terfynol mewn deg categori, gan gynnwys Marchnad Fwyd Orau, Cynhyrchydd Diodydd Gorau, Cynhyrchydd Bwyd Gorau a Bwyd Stryd/Cludfwyd Gorau.

Bydd yr ymgeiswyr terfynol eleni'n cael sylw ar The Food Programme ar BBC Radio 4, i'w darlledu ddydd Sul 9 Mawrth 2014. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni ym Mryste sydd i'w chynnal ddydd Iau 1 Mai 2014. Cadeirydd y panel beirniadu eleni yw'r cogydd a'r awdur Valentine Warner, a'r aelodau eraill yw'r ffermwr a chyflwynydd Countryfile, Adam Henson, y blogiwr Jack Monroe, yr awdur Charles Campion a'r cogyddion Raymond Blanc a Richard Corrigan.


Rydym yn cynnal yma yn y Ganolfan 4 Gweithdy am ddim gan Ddylunio Cymru

Dydd Mercher 18 Medi 10yb – 12 canol dydd : Gweithdy Brandio
Bydd y gweithdy yma’n dangos i chi popeth y dylech chi ei ystyried wrth ddatblygu eich brand. Bydd yn eich cynorthwyo i;  ddiffinio eich brand – yr enw, logo, delweddau, lliwiau a disgrifiadau. Rhowch bersonoliaeth, ac eglurdeb i’ch cynnyrch a fydd o gymorth iddo lwyddo yn erbyn eich cystadleuwyr

Dydd Mercher 25 Medi 10yb – 12 canol dydd : Gweithdy Pecynnu
Lluniwyd y gweithdy yma er mwyn edrych ar y gwahanol fathau o becynnau sydd ar gael
sut i gael pecynnau ‘gwyrdd’ a lleihau costau, sut y gall eich cwsmeriaid ddarllen y wybodaeth fydd gennych ar eich pecyn

Dydd Mercher 2 Hydref 10yb – 12 canol dydd : Gweithdy Gwefannau a Chyfryngau Cymdeithasu
O e-fasnach i’r codau QR mae opsiynau digidol yn fwy cymhleth nag erioed ond yn dra phwysig. Adolygu’r gwahanol ffyrdd y gellir hyrwyddo eich cynnyrch ar lein, ag eich cynorthwyo i wybod pa ddulliau sydd fwyaf effeithiol i chi.

Dydd Mercher 9 Hydref 10am – 12 canol dydd : Gweithdy Ailystyried Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Cynnig mwy o werth am arian a  chynnig rhywbeth gwahanol i’ch cystadleuwyr trwy ychwanegu gwasanaethau ochr yn ochr â’ch cynnyrch. Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut mae defnyddio ‘arfau arbennig’ a fydd o gymorth i chi ddeall eich cwsmeriaid a’r hyn y maent yn dymuno ei gael.

Er mwyn cadw lle ar un neu fwy o’r gweithdai yma anfonwch e-bost at gen@foodcentrewales.org.uk a chaiff e-bost ei anfon nôl atoch fel cadarnhad.

Yn dilyn pob gweithdy bydd cyfle i gael sesiynau unigol gyda Lynne er mwyn trafod eich cynnyrch a’ch gwasanaethau ymhellach. Er mwyn bwcio eich lle ymlaen llaw ar gyfer un o’r sesiynau yma cysylltwch â Lynne yn uniongyrchol ar lelvins@designwales.org

Darperir yr uchod gan Lynne Elvins, Ymgynghorydd Dylunio gyda Dylunio Cymru. Mae Lynne wedi ei hyfforddi mewn Rheoli Dylunio gan feddu ar brofiad o weithio gyda nifer o fusnesau bach ar frandio, pecynnu a phrosiectau digidol.  Bu iddi weithio’n flaenorol fel Uwch Ymgynghorydd ar Flaengaredd Cynaliadwy ar Gynnyrch a Gwasanaethau.


Dewch i fwynhau Gwledd o Fwydydd Ardderchog ...

Food And Drink Festival 2013

BUSINESS

NAME

PRODUCT

Drefach Organic Nurseries

Andy Bligh

Veg & soft Fruit

Pantri Swswen

Lizzie Jones

Bakery

CWCA Cartref

Dorothy Williams

Cakes/Preserves

Popty Bach y Wlad

Enfys Wyse

Bakery/Eggs

Ralphs Cider

Ralph & Mary Owen

Cider

Birchgrove Eggs

Gwen Burgess

Free Range Eggs

 

Jean Turberville

Honey

Penlon Cottage Brewery

Penny Samociuk

Ale

Cothi Valley Goats Cheese

Lynn Beard

Goats Cheese

Celtic Country Wines

Neal Shipp

Wines & Liqueurs

Ffrwd Flavours

Nikki Hammond

Bakery & Preserves

Gwynfor Growers

Steve and Angie Hipkin

Herbs

Harmony Herd

Sarah Tarbutt

Organic Pork/wild boar.

Elan Valley

Trevor Edwards

Welsh Black Beef

Nanas Chocolates

Alana Spencer

Bakery

 

Ben Jazarati

Olives

Teifi Farmhouse Cheese

John Savage-Onstwedder

Cheese

 

Dilys Morgan

Cakes/Preserves

Caermynydd Piggery

John Fordham

Pork

Gills Plaice

Gill Reacord

Smoked Fish

MaMas Singh

Charlotte Singh

Asian Food

Siocled Moethus

Ann Bunton

Handmade Chocolates

Rhos Hill Garden Plants

Andy Cook

Plants

Glanbrydan

Sam & Wilf Winter

Pies & Pasties

Fruitsdela Terre

Tom Morgan

Veg & Vegan Food

Carn Edwards Meats

Robert Vaughan

Long Horn Beef

Morgans Brew

Geff Meredith

Tea leaf & Coffee beans

Blaencamel Farm Organics

Anne Evans

Veg & salads

Postance Poultry

Kate Postance

Chicken & Duck

Mairs Bakehouse

Rick Coldman

Organic Sourdough Bread

BBQ

Matt Lloyd

BBQ meats

Peny Pound Preserves

Lois Grindey

Preserves

The Hedgerose

Sarah Rose

Pork & Gammon

Cowpots Icecream

Brian Bowman

Icecream & Soft Cheese

The Black Mountain Centre

Zoe Caines- Leonard

Cup Cakes

Cuckoo Mill Farm

Martin Davies

Turkey Joints/products

Blasus - Welshcakes

Sarah Jones

Welshcakes

Jacobi Brewery

Justin Jacobie

Ale

Cardigan Bay Honey

Ceri Morgan

Honey

Cariad Chocolates

Cathryn Oconnel

Chocolate

Little Welsh Deli

Ryan Phillips

Pasties & puddings

Ura Street Food

Shirely Bose

Indian Food

Cwm Deri Estate

Mike Caine

Welsh wines

Lluest Growers

John Crocker

Organic Veg & Salads

Nervous Nigel's Relishes

Chris Cummings

Relishes

Welsh Mountain Cider

Bill Bleasdale

Cider


Daeth cleientiaid Canolfan Bwyd Cymru i’r brig yng Nghystadlaethau Cynnyrch Llaeth Sioe Llanelwedd 2013

Yr holl ganlyniadau: CANLYNIADAU CYNNYRCH LLAETH 2013 (gwybodaeth gan CAFC)
Hoffai’r Ganolfan longyfarch POB enillydd. Enillodd Cleientiaid/Partneriaid Canolfan Bwyd Cymru 5 o’r 9 Gwobr Arbennig

GWOBRAU ARBENNIG / SPECIAL PRIZES

SP1 A perpetual trophy donated by Whitland Engineering Ltd, and presented by the Welsh Section of the Society of Dairy Technology will be awarded for SUPREME CHAMPION BUTTER.
WINNER: CASTLE DAIRIES LTD – 228

SP2 RWAS commemorative Shield kindly donated by the late Mrs M E Mackenzie will be awarded to the exhibitor gaining the highest number of points in Speciality Butter classes 34 - 39 inclusive.
WINNER: CASTLE DAIRIES LTD

SP4 The Eurwen Richards Award and £50 kindly donated by Food Centre Wales will be awarded for the Best Welsh Produced Cheese.
WINNER: CARMARTHENSHIRE CHEESE COMPANY LTD – 22

SP5 The Caws Cenarth Perpetual Trophy, kindly donated by Gwynfor and Thelma Adams will be awarded for 'Excellence in Cheese Making' to the exhibitor gaining the highest number of points in classes 1-4 & 25-32 inclusive.
WINNER: CARMARTHENSHIRE CHEESE COMPANY LTD

SP6 The Marks and Spencer Perpetual trophy will be awarded to the 'Best Regional Cheese' selected from the following classes:- Cheshire, Lancashire, Caerphilly, Double Gloucester, Red Leicester, Wensleydale, Stilton.
WINNER: ARLA FOODS – REECES CREAMERY

SP7 A special RWAS Prize Card will be awarded to the winning exhibit in the “President’s Preference” class
WINNER: BELTON CHEESE LTD

SP8 The Food Centre Wales Award and £100 kindly donated by Food Centre Wales will be awarded for the Supreme Champion in the Ice Cream section.
WINNER: ROCKFIELD MAID – 286

SP9 The Gareth & Rachel Rowlands Award & £100 kindly donated by Mr & Mrs Rowlands will be awarded for the Best Welsh Produced Frozen Product
WINNER: FIRE & ICE

CYDNABYDDIAETH / ACKNOWLEDGMENT

Gyda diolch mae’r gymdeithas yn cydnabod y nawdd i’r adran hon gan:
The Society acknowledges with thanks the Sponsorship of this Section by:
Marks & Spencer PLC
South Caernarfon Creameries
Food Centre Wales
Mrs Kay Spencer
Mr Gareth & Mrs Rachel Rowlands

(gwybodaeth gan CAFC)


Gŵyl Wanwyn, Llanelwedd 18-19 Mai 2013

Bu’r Ganolfan yn yr Ŵyl Wanwyn ar y ddau ddiwrnod.  Yn ystod y bore cafwyd arddangosiadau gwneud sosej gan Pam Thompson- Technolegydd Cig a Rhian Jones- Technegydd Bwyd.  Yn y pnawniau bu Pam a Rhian yn dangos sut i wneud byrgyrs gartref.  Daeth tyrfa ynghyd i wylio  bob arddangosiad, fe’u hanogwyd i ofyn cwestiynau a chafodd pawb gyfle i flasu’r bwyd ar ddiwedd bob sesiwn.

Cafwyd cystadleuaeth i ennill lle am ddim ar Gwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 CIEH achrededig, a’r enillydd oedd: Nerys Mabbitt, Sennybridge

Gŵyl Wanwyn


Cyfarfod r Cynhyrchwr

Bu i Ganolfan Bwyd Cymru ar y cyd Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, drefnu 6ed cyfarfod blynyddol Cyfarfod r Cynhyrchwr yn Nhy Glyn Aeron, Ciliau Aeron ar 15 Ebrill. Cefnogwyd y digwyddiad yn dda gan gynhyrchwyr ar sectorau manwerthu a lletygarwch.

Mi wnaeth y Cogydd enwog Dudley Newbery gyflwyno ei fab i ni a gwnaed arddangosiadau coginio gan y ddau yn ystod y digwyddiad. Mae Rhys yn gweithio fel Cogydd Toes yng Ngwestyr Harbwrfeistr ac fei leolir ym mwyty "BaraVin" yn Aberystwyth.

Dangosoddd Dudley sut i goginio twrci rhost wedi ei stwffio risoto saffron a siytni cennin a thomato, yn ogystal Sgolpiau o frest twrci wedi ei ffrion ysgafn ai weini saws madarch shiitake gwyllt ar wely o asbaragws a brocoli.

Bu i Rhys ddangos Ffondant Siocled wedi ei lanw cheirios sur wedi eu socian mewn Kirsch. Eaton mess Sorbet Mafon Contis.

Darparwyd y cynhwysion gan y cynhyrchwyr canlynol a oedd yn bresennol:

 • Twrci Fferm Cuckoo Mill
 • Menyn - Calon Wen
 • Selsig - Charcuterie ltd
 • Madarch Organig - Maesyffin
 • Perlysiau - Rhoshill
 • Hufen I Contis

Bu ir Cynhyrchwyr a oedd yn bresennol arddangos eu cynnyrch ir gwesteion a oedd yn bresennol. Dewiswyd arddangoswyr am eu bod yn lleol a/neu yn gweithio Chanolfan Bwyd Cymru. Siaradodd Deiniol ap Dafydd, Blas ar Fwyd am bwysigrwydd prynun lleol. Cafwyd hefyd sesiwn cyfryngau cymdeithasol gan InSynch.

Roedd y cynhyrchwyr canlynol yn bresennol: PDF IconCwrdd r Cynhyrchwyr


Cwrdd r Cynhyrchwyr

Mae Canolfan Bwyd Cymru, Son am Fwyd Canolbarth Cymru, a Chefnogaeth Tendro Busnes Cymru wedi trefnu digwyddiad Cwrdd ar Cynhyrchwyr syn dod a thwristiaeth, lletygarwch a masnach adwerthu at ei gilydd gyda chynhyrchwyr bwyd.

Diwrnod gwych ac ymarferol llawer o flasu, arddangosiadau a chyfleoedd i gynyddu elw ich busnes.

Dydd Llun, 15fed Ebrill 2013, 11yb - 3yh
Ty Glyn, Ciliau Aeron, ymyl Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DD


Mae ail ran y Paneli Solar wedi eu gosod ar Adeilad Gweinyddol Canolfan Bwyd Cymru.

Yn y llun, yr adeilad ar y chwith ywr cyfleusterau Ymchwil a Datblygu sydd 84 paen PV Solar (system 20Kw) a 3 panel thermal Solar. Ir dde maer adeilad gweinyddol sydd 16 panel solar PV (System 4Kw)


Ffair Aeaf 2012

Roedd ychwanegiad newydd ir Ffair Aeaf eleni, sef Canolfan yr Aelodau, sydd wedi ei lleoli ger prif gylch maes y sioe. Daeth y rhan newydd ir sioe, sef Arddangosfa Or Gt ir Plt, drwy gydweithrediad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Canolfan Bwyd Cymru, Dudley Newbery ac RSS Hereford.

Bwriad yr Arddangosfa Or Gt ir Plt oedd ehangur hyn oedd gan y Ffair Aeaf iw gynnig a chyflwyno dimensiwn newydd ir digwyddiad, sydd eisoes wedi hen ennill ei blwyf.

Roedd thema Nadoligaidd y tu mewn i Ganolfan yr Aelodau, gyda choeden Nadolig ugain troedfedd o uchder wedi ei haddurno deunyddiau pecynnu bwyd o Gymru. Yn ogystal, roedd 30 o stondinau Marchnad y Ffermwyr wedi eu gosod y tu allan ir ganolfan, a oedd yn ffurfio parth bwyd er mwyn denur cyhoedd i mewn i Ganolfan yr Aelodau. Anogwyd y gwerthwyr i addurnou stondinau ar thema Nadoligaidd yn ogystal, a chyflwynodd Dudley Newbery wobr ir stondin a oedd wedi ei haddurno orau.

     
      Kay Spencer RWAS,
John Davies Canolfan Bwyd Cymru,
Dudley Newbery & Dorothy Williams Cwca Catre
 

Mewn Cystadleuaeth Hufen I Artisan yn adeilad Canolfan yr Aelodau, daeth cystadleuwyr u cymysgeddau hylifol ir sioe er mwyn eu rhewi mewn swp-rewgelloedd ym mharlwr hufen i RSS Hereford, a oedd wedi ei greun arbennig. Yna, bu Roberto Giacobbi, yr arbenigwr hufen i or Eidal, Mark Horsman o Ganolfan Bwyd Cymru a Rachel Rowlands, sefydlydd Rachels Dairy, yn beirniadu o flaen cynulleidfa.

Roedd deg o gwmnaun cymryd rhan yn y gystadleuaeth, chwech ohonynt yn gysylltiedig ffermydd llaeth, gyda chyfanswm o 31 o gystadleuwyr o Orllewin Cymru, De Cymru, Canolbarth Cymru, Gorllewin Swydd Efrog, Swydd Gaer a Swydd Henffordd.

Yn ogystal, roedd Cegin Arddangos wedi ei chreun bwrpasol o fewn Canolfan yr Aelodau, lle y cafwyd arddangosiadau Torri Cig Oen gan Pamela Thompson ynghyd ag arddangosiadau Tynnu Asgwrn Coes Twrci, gan Angela Sawyer, y ddwy ohonynt o Ganolfan Bwyd Cymru.

     
  Pamela Thompson   Angela Sawyer  

Dilynwyd y rhain gan arddangosiadau coginio bwyd Nadoligaidd gan y cogydd o Gymro, Dudley Newbury, sydd iw weld ar y teledu, ac arddangosiadau gwneud Hufen I, Sorbets a Semfredo gan Roberto Giacobbi ac Anna Menini.

Roedd yr ychwanegiad newydd yn llwyddiannus iawn ac mae llawer o syniadau ar gyfer ehangur ddarpariaeth eto'r flwyddyn nesaf.


Llongyfarchiadau i Enillwyr Gwobrau Gwir Flas Cymru ...

www.walesthetruetaste.co.uk/newsindex/2012/peopleschoicefoodawardsresults1?lang=cy


Save A Cheese

Mae John Savage, Caws Ffermdy Teifi yn cefnogi ymgyrch Emilia-Romagna yn yr Eidal, rhanbarth a gafodd ei tharo gan ddaeargryn yn gynharach eleni, i achub ei chaws Parmesan blasus ac ailadeiladu bywydau gwneuthurwyr caws yn yr ardal. Mae datganiad ir wasg gan John Savage yn nodi bod Canolfan Fwyd Horeb yn garedig iawn wedi caniatu inni ddefnyddio un ou hunedau bwyd yn rhad ac am ddim am fis i storio, torri, pwyso a phecynnu caws Parmesan ar l iddo gyrraedd draw or Eidal. Hoffem ddiolch iddynt am y cynnig hael hwn.

www.saveacheese.com

Save A Cheese


Llanfaes Dairy yn ennill y brif wobr am yr hufen ia gorau ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Wrth ir haul dywynnu ar Sioe Frenhinol Cymru eleni (23 -26 Gorffennaf), doedd neb yn gwenu mwy na chynhyrchwyr hufen ia Cymru a oedd yn gwerthu blasau o bob math ar y maes.

Ar ddiwrnod cyntaf y sioe, beirniadwyd gwahanol gategorau o hufen ia ac ymhlith yr enillwyr oedd Cow Pots a ddaeth ir brig yn y Categori Fanila, Llanfaes a enillodd yng nghategorir hufen ia nad oedd yn cynnwys blas ffrwyth a Dyffryn Tywi a oedd yn fuddugol yn y categori blas ffrwyth.

Wedi hynny aeth enillwyr y tri dosbarth benben i gilydd ac ar l llawer o drafod, dyfarnwyd mai Llanfaes oedd enillydd y brif wobr am ei hufen ia blas Coconyt a rhoddwyd gwobr o 100 ir cwmni. Noddwyr y brif wobr oedd Canolfan Bwyd Cymru.

John Davies, Director, Food Centre Wales, Paul Cole Llanfaes Dairy & Mark Horsman Food Centre Wales Dairy Technologist


Bwyd Arloesol y Ganolfan Bwyd yn Sioe Frenhinol Cymru

Cafodd cleientiaid Canolfan Bwyd Cymru Horeb, Llandysul eu cyflwyno ir Prif Weinidog Carwyn Jones ar Dirprwy Weinidog Alun Davies yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanwelwedd. Bwyd arloesol oedd themar cyflwyniad ar cwmniau a gyflwynwyd oedd Fire & Ice, Golden Dairy, Tan y Castell & Chaws Fferm Teifi.

Bur Prif Weinidog ai ddirprwy yn blasu samplau o bedwar cwmni ac yn trafod sut y bu iddynt ddefnyddio gwasanaethaur Ganolfan Bwyd i ddatblygu cynnyrch arloesol. Roedd gan y Gweinidogion ddiddordeb yn arbennig ym menter newydd Caws Fferm Teifi, Distyllfa AD MHILNE sydd iw agor yn swyddogol ym mis Medi a dyma fydd y Ddistyllfa Micro Organig gyntaf ym Mhrydain.

Distyllfa DA MHILNE


Caws Cenarth yn ennill gwobr Eurwen Richards Caws Cymreig yn Sioe Frenhinol Cymru

Cyflwynodd Adan Cynnyrch Llaeth Sioe Frenhinol Cymru wobr newydd i anrhydeddu Eurwen Richards am ei gwasanaeth i Gaws Cymreig ar diwydiant llaeth.

Beirniadodd Eurwen pob caws o Gymru yn y sioe er mwyn dewis Perl Wen Caws Cenarth fel y Caws Cymreig gorau yn Sioe Frenhinol Cymru 2012.

Cyflwynwyd y wobr gan Will Kerr o Gaws Cenarth gan Eurwen Richards a chynrychiolwyr noddwyr y wobr, sef Canolfan Bwyd Cymru.

Cyfarwyddwr y Ganolfan, John Davies, Canolfan Bwyd Cymru: Eurwen Richards, Will Kerr, Caws Cenarth a Technolegydd Bwyd Mark Horsman, Canolfan Bwyd Cymru.


Gwyl Y Tir Ir Mr 2011

Dymuna Canolfan Bwyd Cymru a Chymdeithas Pysgota Mr Aberystwyth ar Cyffiniau, cyd-drefnwyr Gwyl y Tir ir Mr, ddiolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y digwyddiad cyntaf yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 20 Awst. Rhoddir diolch arbennig i Gymunedau Yn Gyntaf (Penparcau a Gorllewin, Aberystwyth) am eu cymorth amhrisiadwy wrth drefnur Wyl.

Roedd yr wyl yn llwyddiant ysgubol, ac er gwaethaf ambell gawod o law, aeth pethaun well nar disgwyl. Roedd y Bandstand ar Kings Hall Piazza dan ei sang wrth i 1,500 o ymwelwyr a phobl leol fwynhaur holl bethau a oedd ar gael yn ystod y diwrnod diddorol a llawn hwyl.

Dywedodd George Barratt a Carl Worrall, Cymdeithas Pysgota Mr Aberystwyth ar Cyffiniau Rydym wrth ein bodd bod nifer fawr o bobl wedi dod i weld yr arddangosiadau a blasur bwyd mr ardderchog o Fae Ceredigion. Mae hyn yn dangos bod angen gwyl or fath ar y Promend yn Aberystwyth a bod awydd mawr amdani.

Ymhlith y sefydliadau lleol a chenedlaethol a fun arddangos oedd Bad Achub RNLI Aberystwyth, Ambiwlans Sant Ioan, Gwylwyr y Glannau Aberystwyth Brigd Dn Aberystwyth (Diogelwch Tn wrth ddefnyddio Sosban Sglodion) a Chadetiaid Awyr Aberystwyth. Ar ben hynny, cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol:- Taflu Gwialen or Traeth gyda Carl Worrall a Tony Oates, Taflu Plu gydag Emyr Breeze a Sue ynghyd Chlymu Plu gyda George Baron yn y Bandstand. Yn ogystal hynny, ymgasglodd cannoedd o bobl ar y promend i wylio arddangosfa Achub Bywyd ar y traeth gydag Achubwyr Bywydau Aberystwyth. Cafwyd sylwebaeth lawn or hyn a oedd yn digwydd o flaen eu llygaid gan Jeremy Turner.

Uchafbwynt y diwrnod yn y Bandstand oedd y ddau arddangosiad coginio gydar dyn lleol o Benparcau Dai Chef. Llwyddodd Dai ai dm (ei fab ai ferch, Dan a Megan) i greu argraff ar y gynulleidfa wrth iddynt arddangos eu sgiliau coginio au hiwmor lleol! Bu iddynt ddangos sut oedd coginio eog ffres a gwnaethant gawl Bwyd Mr arbennig yr oedd modd i aelodaur gynulleidfa ei flasu. Hefyd, rhoddodd Gill Reacord o Gills Plaice yn Aberdyfi arddangosiad ardderchog ynghylch sut oedd paratoi cimychiaid a chrancod. Roedd yr arddangosiadau hyn iw gweld au clywed ar y sgrin fawr.

Cafodd y diwrnod hwb mawr pan alwodd cyflwynydd poblogaidd Radio Wales Ollie Hides draw i ymuno yn yr hwyl. Magwyd Ollie yn Aberystwyth ac mae ei deulu yn dal i weithio yn yr ardal. Maen bysgotwr brwd ac roedd yn adnabod nifer or cymeriadau lleol a oedd yn bresennol. Bu iddo fwynhau awyrgylch yr wyl ar y Promend. Un o sr y diwrnod oedd y dyn lleol Carl Worrall a fun crwydror wyl ai feicroffon radio gan gyfweld arbenigwyr ynglyn u hoffer au technegau pysgota ...roedd wedi ei eni ir swydd!

Roedd y stondinau yn y Kings Hall Piazza yn boblogaidd iawn a manteisiodd cannoedd o bobl ar y cyfle i bori a phrynu cynnyrch. Fe wnaeth y plant ar oedolion fwynhau gweld tanc dwr Dean Parry a oedd yn cynnwys Cimychiaid a Chrancod Heglog byw.

Ymhlith y digwyddiadau poblogaidd eraill yn y Bandstand oedd y Gweithdai Crefftau gydar Merry Makers ac roedd prosiect Culturenet Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu gweithgareddau a oedd yn ymwneud ag adrodd straeon yn ddigidol. Roedd Clybiau Pysgota Mr De a Gorllewin Cymru hefyd yn bresennol yn y Bandstand i ddangos enghreifftiau o rigiau pysgota mr, gwialenni ar abwydod bioddiraddadwy cyntaf ou bath yng Nghymru.

Hefyd, roedd yr Helfa Drysor a drefnwyd gan swyddogion Cynnal Y Cardi yn boblogaidd iawn wrth i 50 o bobl gymryd rhan. Yr enillwyr oedd Orin ac Edward, a Molly Davis. Cyflwynodd George Barratt y gwobrau sef pecyn pysgota i ddechreuwyr ir enillwyr. Diolch yn fawr iawn i Siop Offer Pysgota Aberystwyth am roir wobr. Trefnodd Cadetiaid Mr Aberystwyth Ras Hwyaid ar yr afon yn Nhrefechan er mwyn codi arian ir sefydliad. Dymunar Cadetiaid Mr gyfleu eu gwerthfawrogiad i bawb a gefnogodd eu digwyddiad.

Rhoddir diolch arbennig i bawb a fu o gymorth i ariannur digwyddiad gan gynnwys , Cyngor Tref Aberystwyth, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Cymunedau Yn Gyntaf, Penparcau a Gorllewin Aberystwyth, Bam Nuttall (Peirianwyr Sifil) a Chynnal y Cardi sef rhaglen LEADER Ewropeaidd Cyngor Sir Ceredigion.


 

| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys