Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Newyddion Diweddaraf Marchnad Ffermwyr


Gwyl Y Tir Ir Mr 2011

Dymuna Canolfan Bwyd Cymru a Chymdeithas Pysgota Mr Aberystwyth ar Cyffiniau, cyd-drefnwyr Gwyl y Tir ir Mr, ddiolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y digwyddiad cyntaf yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 20 Awst. Rhoddir diolch arbennig i Gymunedau Yn Gyntaf (Penparcau a Gorllewin, Aberystwyth) am eu cymorth amhrisiadwy wrth drefnur Wyl.

Roedd yr wyl yn llwyddiant ysgubol, ac er gwaethaf ambell gawod o law, aeth pethaun well nar disgwyl. Roedd y Bandstand ar Kings Hall Piazza dan ei sang wrth i 1,500 o ymwelwyr a phobl leol fwynhaur holl bethau a oedd ar gael yn ystod y diwrnod diddorol a llawn hwyl.

Dywedodd George Barratt a Carl Worrall, Cymdeithas Pysgota Mr Aberystwyth ar Cyffiniau Rydym wrth ein bodd bod nifer fawr o bobl wedi dod i weld yr arddangosiadau a blasur bwyd mr ardderchog o Fae Ceredigion. Mae hyn yn dangos bod angen gwyl or fath ar y Promend yn Aberystwyth a bod awydd mawr amdani.

Ymhlith y sefydliadau lleol a chenedlaethol a fun arddangos oedd Bad Achub RNLI Aberystwyth, Ambiwlans Sant Ioan, Gwylwyr y Glannau Aberystwyth Brigd Dn Aberystwyth (Diogelwch Tn wrth ddefnyddio Sosban Sglodion) a Chadetiaid Awyr Aberystwyth. Ar ben hynny, cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol:- Taflu Gwialen or Traeth gyda Carl Worrall a Tony Oates, Taflu Plu gydag Emyr Breeze a Sue ynghyd Chlymu Plu gyda George Baron yn y Bandstand. Yn ogystal hynny, ymgasglodd cannoedd o bobl ar y promend i wylio arddangosfa Achub Bywyd ar y traeth gydag Achubwyr Bywydau Aberystwyth. Cafwyd sylwebaeth lawn or hyn a oedd yn digwydd o flaen eu llygaid gan Jeremy Turner.

Uchafbwynt y diwrnod yn y Bandstand oedd y ddau arddangosiad coginio gydar dyn lleol o Benparcau Dai Chef. Llwyddodd Dai ai dm (ei fab ai ferch, Dan a Megan) i greu argraff ar y gynulleidfa wrth iddynt arddangos eu sgiliau coginio au hiwmor lleol! Bu iddynt ddangos sut oedd coginio eog ffres a gwnaethant gawl Bwyd Mr arbennig yr oedd modd i aelodaur gynulleidfa ei flasu. Hefyd, rhoddodd Gill Reacord o Gills Plaice yn Aberdyfi arddangosiad ardderchog ynghylch sut oedd paratoi cimychiaid a chrancod. Roedd yr arddangosiadau hyn iw gweld au clywed ar y sgrin fawr.

Cafodd y diwrnod hwb mawr pan alwodd cyflwynydd poblogaidd Radio Wales Ollie Hides draw i ymuno yn yr hwyl. Magwyd Ollie yn Aberystwyth ac mae ei deulu yn dal i weithio yn yr ardal. Maen bysgotwr brwd ac roedd yn adnabod nifer or cymeriadau lleol a oedd yn bresennol. Bu iddo fwynhau awyrgylch yr wyl ar y Promend. Un o sr y diwrnod oedd y dyn lleol Carl Worrall a fun crwydror wyl ai feicroffon radio gan gyfweld arbenigwyr ynglyn u hoffer au technegau pysgota ...roedd wedi ei eni ir swydd!

Roedd y stondinau yn y Kings Hall Piazza yn boblogaidd iawn a manteisiodd cannoedd o bobl ar y cyfle i bori a phrynu cynnyrch. Fe wnaeth y plant ar oedolion fwynhau gweld tanc dwr Dean Parry a oedd yn cynnwys Cimychiaid a Chrancod Heglog byw.

Ymhlith y digwyddiadau poblogaidd eraill yn y Bandstand oedd y Gweithdai Crefftau gydar Merry Makers ac roedd prosiect Culturenet Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu gweithgareddau a oedd yn ymwneud ag adrodd straeon yn ddigidol. Roedd Clybiau Pysgota Mr De a Gorllewin Cymru hefyd yn bresennol yn y Bandstand i ddangos enghreifftiau o rigiau pysgota mr, gwialenni ar abwydod bioddiraddadwy cyntaf ou bath yng Nghymru.

Hefyd, roedd yr Helfa Drysor a drefnwyd gan swyddogion Cynnal Y Cardi yn boblogaidd iawn wrth i 50 o bobl gymryd rhan. Yr enillwyr oedd Orin ac Edward, a Molly Davis. Cyflwynodd George Barratt y gwobrau sef pecyn pysgota i ddechreuwyr ir enillwyr. Diolch yn fawr iawn i Siop Offer Pysgota Aberystwyth am roir wobr. Trefnodd Cadetiaid Mr Aberystwyth Ras Hwyaid ar yr afon yn Nhrefechan er mwyn codi arian ir sefydliad. Dymunar Cadetiaid Mr gyfleu eu gwerthfawrogiad i bawb a gefnogodd eu digwyddiad.

Rhoddir diolch arbennig i bawb a fu o gymorth i ariannur digwyddiad gan gynnwys , Cyngor Tref Aberystwyth, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Cymunedau Yn Gyntaf, Penparcau a Gorllewin Aberystwyth, Bam Nuttall (Peirianwyr Sifil) a Chynnal y Cardi sef rhaglen LEADER Ewropeaidd Cyngor Sir Ceredigion.


Dyfarnu Marchnad Ffermwyr Aberystwyth Ymysg 10 Gorau'r Deyrnas Unedig

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ei dyfarnu yn un o'r deg Marchnad Ffermwyr gorau ym Mhrydain. Mewn erthygl ym mhapur newydd y Times, dywedodd Henrietta Green, sy'n cael ei hystyried yn arbenigwraig ym maes bwydydd Prydeinig, rhanbarthol a lleol o safon, bod Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, er nad yn farchnad fawr, yn cyfleu'r syniad ei bod yn bwysig iawn i'r gymuned a'i bod yn gyfrwng gwerthu i gynhyrchwyr da a gonest.

Mae Cydlynydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, Jan Fenner, wrth ei bodd gyda'r newyddion bod y farchnad wedi ei rhestru ymhlith y deg gorau yn y Deyrnas Unedig a'r unig farchnad Gymreig i'w chynnwys ymhlith y deg. Dywedodd Jan Fenner: "Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn mynd o nerth i nerth gydag i fyny at 27 o gynhyrchwyr yn gwerthu cynnyrch sydd naill ai wedi ei dyfu, ei fagu neu ei gynhyrchu ganddynt eu hunain. Fe gewch ffrwythau, llysiau a salad tymhorol yn cael eu harddangos ynghyd â phob math o gynnyrch arall i lenwi'r fasged siopa. Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn gymorth mawr i ffermwyr a busnesau bychain i werthu eu cynnyrch."

Cynhelir Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar Sadwrn cyntaf a thrydydd Sadwrn y mis a chefnogir y Farchnad gan Gyngor Sir Ceredigion gyda nawdd oddi wrth Gyngor Tref Aberystwyth. Cyfrifoldeb Canolfan Bwyd Cyrmru yw trefnu Marchnad Ffermwyr Aberystwyth.

 

| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys