Canolfan Bwyd Cymru - Cymorth technegol i'r diwydiant bwyd
Canolfan Bwyd Cymru - Set fawr o dri o luniau o adeilad Canolfan Bwyd Cymru

Cyfleusterau ar gyfer eu hurio

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn cynnig cyfleusterau unigryw i gynhyrchwyr bwyd ddatblygu cynnyrch newydd. Mae'r rhai sydd am wella'u cynnyrch hefyd yn elwa o'r un cyfleusterau ac yn rhoi iddynt y cyfle i ddatblygu bwydydd newydd. Mae'r pedair ardal brosesu wedi cael eu dodrefnu i'r safonau uchaf a gallant gael eu defnyddio i gynhyrchu amrediad eang o fwydydd yn cynnwys cynnyrch llaeth, cig, melysion, llysiau a chynnyrch o'r popty.

Mae storfeydd ar gyfer oeri a rhewi'r cynnyrch ar gael. Mae'r cyfleusterau hyn ar gael i'w hurio ac mae Technolegwyr bwyd wrth law i gynorthwyo. Byddant yn eich cynorthwyo i gynyddu eich ryseitiau, eich hyfforddi i ddefnyddio'r offer, gosod amodau'n ymwneud chynhyrchu - i gyd yn hanfodol os ydych am gynhyrchu bwyd.

Cynlluniwyd y cyfleuster technegol fel ag i alluogi cynhyrchwyr bwyd i gynhyrchu cynnyrch ar raddfa ddiwydiannol fechan

Bottling Facilities Cooking Facilities

Yr Uned Laeth

uned laethMae tair ardal brosesu o fewn yr Uned laeth sef pasteureiddio amrwd, gwneud caws a'r ardal ar gyfer y prif brosesu. Mae ardal ar gyfer oeri a rhewi'r cynnyrch ar wahân yn ogystal ag ystafell ymolchi sydd i ffwrdd o'r ardaloedd eraill. Oherwydd y galw uchel am ein huned laeth, mae Canolfan Bwyd Cymru wedi ehangu'r uned laeth er mwyn darparu'r cyfleusterau ar gyfer mwy o bobl bob dydd yn ogystal â rhoi mwy o gyfleon i'n cwsmeriaid hen a newydd.

Mae'r cyfleuster yn hollol annibynnol oddi wrth weddill yr Adeilad Ymchwil a Datblygu gyda'r math o offer yn caniatáu prosesu'r mwyafrif o gynhyrchion llaeth. Gellir cynhyrchu'r cynnyrch isod yn yr uned laeth:

 • Cawsiau Caled
 • Cawsiau Meddal
 • Menyn
 • Hufenau wedi'u meithrin
 • Llaeth â blas
 • Iogwrt
 • Diodydd Iogwrt
 • Hufen Ia
 • Iogwrt wedi'i rewi
 • Gwirodydd Hufen Cynhyrchion llaeth wedi'u meithrin

Yr Offer yn cynnwys:

 • Cyfnewidiwr gwres - Plât Tetra-Pak ar gyfer pasteureiddio -
 • Homogeneiddiwr TetraPak 2 gam
 • Tiwbiau â siaced stêm i ddal cynnyrch
 • Tanc deor 500 litr wedi'i insiwleiddio
 • Tanc Aeddfedu Oer 500 litr
 • Cyfnewidiwr gwres -plât symudol
 • Tanc cyn-wresogi 700 litr
 • Tanc llaeth heb ei drin -1000 litr
 • Peiriant Frigomat ar gyfer gwneud swp o hufen ia
 • Gwahanydd Allgyrchol
 • Pasteureiddiwr ar gyfer gwneud 100 litr
 • Stên ar gyfer menyn
 • Cerwyn caws 400 litr
 • .Cerwyn caws meddal 50 litr
 • Gwasg ar gyfer caws caled
 • Melin gaws
 • Offer sugno awyr ar gyfer pacio
 • Cabinetau ar gyfer inciwbeiddio/aeddfedu caws
 • Cymysgydd tryloyw Silverson
 • Pympiau trosglwyddo
 • Synhwyrydd metel
 • Peiriant mawr ar gyfer llanw meintiau amrywiol

Mae hyfforddiant llaeth ar gael ar hyn o bryd yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar gyfer gwneud caws meddal a chaled, gyda'r disgwyl y bydd hyfforddiant ar iogwrt a hufen ia ar gael yn yr hydref os bydd galw.

Uned Brosesu a Thorri Cig

Mae'r Uned Torri Cig yng Nghanolfan Bwyd Cymru wedi derbyn trwydded lawn oddi wrth y Gwasanaeth Hylendid Cig sy'n caniatáu gwerthu cynnyrch i siopau adwerthu yn ogystal ag i'r cwsmer.

Mae yna ddwy Ystafell Brosesu o fewn yr Uned Torri Cig:

Defnyddir yr ystafell gyntaf ar gyfer torri, caledu, pacio, cyflwyno a labelu'r darnau o gig a chigoedd wedi'u caledu a'u marinadu

torri cigYr offer yn cynnwys:

 • Byrddau torri
 • Peiriant briwio cig
 • Offer sugno awyr ar gyfer pacio
 • Offer Lapio Drosodd
 • Tymbler Sugno Awyr 120L
 • Offer Chwistrellu dwr halen gyda
 • 15 o nodwyddau
 • Labelwr pwysau
 • Bowlen bwyell gig 15kg
 • Synhwyrydd metel

Defnyddir yr ail ar gyfer Paratoi Cig a chynnyrch fel byrgyrs, selsig, kebabs, hamiau, pasteiod, ‘meat balls’ a chig wedi’i dorri’n dafelli. Yr offer yn cynnwys:

 • Offer ffurfio byrgyrs
 • Offer llenwi selsig
 • Peiriant i wneud Briwsion Cytew
 • Ffurfwyr Kebabs
 • Offer torri cig yn dafellau
 • Tegell yn gogwyddo
 • Padell 'Bratt'
 • Ffwrn Gonfensiynol/Stêm
 • Chwyth Rewgell

Darperir pob cyllell, menig a ffedogau gyda dolennau cadwynog, llifiau, bowlenni, offer, hambyrddau a throlïau fel nad oes yn rhaid i chi boeni am ddod â'r offer iawn. Mae yma hefyd gyfleusterau storio - wrth i chi hurio'r Uned Torri Cig, bydd y pris yn cynnwys hongian y carcas am i fyny at wythnos mewn rhewgell, y cynhwysion sych a'r pacio ynghyd â storio eich cynnyrch gorffenedig mewn storfeydd ar gyfer oeri a rhewi cynnyrch.

Mae Canolfan Bwyd Cymru hefyd yn cynnal cyrsiau torri cig yn eu gweithdai ymarferol yn yr Uned Dorri, hyn yn caniatáu i sgiliau torri cig gael eu datblygu drwy brofiad ymarferol.

Ardaloedd prosesu amlbwrpas

Mae gennym ddwy ardal brosesu amlbwrpas yng Nghanolfan Bwyd Cymru. Mae offer cynhyrchu masnachol i'w cael ym mhob ardal, wedi'u cynllunio fel ag i gynnig yr hyblygrwydd mwyaf ac i ganiatáu'r amrediad ehangaf o gynnyrch i gael ei gynhyrchu'n fasnachol. Mae'r ardaloedd prosesu hyblyg hyn yn ardderchog gan eu bod yn caniatáu i fusnesau bach ddechrau drwy gymryd rysetiau'r gegin, eu cynyddu i lefelau masnachol, eu prosesu mewn modd awtomataidd a dull cynhyrchu mwy effeithiol.

Dyma rai esiamplau o'r cynnyrch y gellir eu prosesu gan ddefnyddio'r cyfleusterau hyn: swp, bwydydd parod, sawsiau, diodydd, cacennau, nwyddau wedi'u pobi, cynhyrchion â chrwst, pasta ffres, cyffaith (jamiau a siytni), pitsas, pasteiod, melysfwyd ('mousse' a chacennau caws), bisgedi, tartenni, paratoadau o lysiau a ffrwythau, grawnfwydydd, llysiau wedi'u rhostio, nwyddau'n ymwneud â bara, mayonnaise , dresin a melysion.

 • Ffwrn Bobi 120Kg
 • Ffwrn gonfensiynol/stêm
 • Offer ffrio Padell 'Brat'
 • Peiriant llanw awtomatig
 • Synhwyrydd metel ar gyfer selio hambwrdd
 • Peiriant printio pecynnau 'ink-jet'
 • Cymysgydd llaw
 • Torrwr toes
 • Chwyth Rewgell/Oergell
 • Peiriant ffurfio pasta
 • Offer sugno awyr ar gyfer pacio
 • Peiriant briwsion bara awtomatig
 • Prosesyddion bwyd
 • Cymysgydd 'Hobart' - offer ffrio mewn llinell

| Ymwadiad | Hwyluso Mynediad | CSS Dilys | XHTML Dilys